Hlavní směry rozvoje obce v roce 2015

19.12.2014

Program rozvoje obce je střednědobý dokument určující hlavní směry rozvoje obce. Podkladem zpracování jsou koncepční materiály obce a projekty vypracované v předchozích letech a názory zastupitelů obce. Dokument schválilo zastupitelstvo obce na svém zasedání.

Kap. 2212 – Místní komunikace

Celoroční údržba a opravy komunikací, náklady na pořízení materiálu. Smluvní zajištění zimní údržby místních komunikací. Optimalizace stavu dešťové kanalizace v obci, případná rekonstrukce úseků, kde bude zjištěna havarijní situace. Položení zámkové dlažby na vybraných chodnících v obci za účelem zlepšení jejich aktuálního stavu.

Kap. 2321 – Odpadní voda

Provoz splaškové kanalizace a ČOV. Tvorba rezervního fondu na obnovu řadů splaškové kanalizace a ČOV.

Kap. 3111 a 3113 – Mateřská a základní škola

Příspěvek na provozní náklady MŠ a ZŠ. Technická úprava objektu plynové kotelny za účelem docílení spolehlivého provozu zdroje tepla.

Kap. 3392 – Kulturní dům

Běžná údržba objektu. Posouzení objektu pro jeho revitalizaci – sál, přilehlé prostory.

Kap. 3399 – Ostatní kultura

Zpracování návrhu zaměřeného na nejvhodnější využití objektu bývalého obecního kina (např. pro veřejně prospěšnou činnost), posouzení současného technického stavu budovy. Zateplení budovy Junáka. Finanční podpora zájmových spolků a sdružení, včetně nově vzniklých.

Kap, 3419 – Ostatní tělovýchovná činnost

Oprava oplocení volnočasového areálu ve Sportovní ulici.
Podpora sportovních spolků v obci.

Kap. 3421 – Využití volného času dětí

Údržba dětského hřiště, péče a obnova zařízení. Rozšíření stávajícího dětského hřiště za KD o prvky pro nejmenší děti.

Kap. 3511 – Zdravotnictví

Údržba objektu Zdravotního střediska. V rámci snížení nákladů a zajištění požadovaných podmínek pro provoz zubní ambulantní praxe v naší obci, posoudit požadavek na změnu způsobu vytápění dané provozovny, vše na základě platných zásad stanovených obcí (spolupodílení se obou zúčastněných stran).

Kap. 3612 – Bytové prostory

Údržba bytového fondu, drobné opravy. Oprava domu č.p.36 zaměřená na zlepšení celkového vzhledu objektu a tepelně technických vlastností budovy.

Kap. 3631 – Veřejné osvětlení a rozhlas

Optimalizace spotřeby elektrické energie, opravy VO a VR. Vypracování technické zprávy příslušným odborníkem v daném oboru za účelem prověření možného zlepšení kvality slyšitelnosti VR.

Kap. 3721 až 3723 – Komunální a tříděné odpady

Náklady na provoz sběru nebezpečného odpadu, tříděných odpadů a komunálního odpadu, včetně provozu sběrného dvora. Podpora zvyšování podílu jeho třídění.

Kap. 3744 – Protipovodňová opatření

Vypracování studie protipovodňových opatření.

Kap. 3745 – Vzhled obce a veřejná zeleň

Běžná údržba veřejné zeleně, její obnova. Úklid obce. Letní a zimní údržba chodníků.

Kap. 5512 – Požární ochrana

Obvyklá údržba objektu hasičské zbrojnice a techniky. Zajištění činnosti jednotky SDH.

Dokumenty ke stažení:

Pomohla vám tato stránka?