Hlavní směry rozvoje obce v roce 2017

13.12.2016

Výdaje a Hlavní směry rozvoje obce v roce 2017, které vycházejí právě z výdajů Rozpočtu obce Starý Kolín na rok 2017.

Kap. 2212 – Komunikace

Celoroční údržba a opravy komunikací, náklady na pořízení materiálu. Smluvní zajištění zimní údržby místních komunikací. Vybudování chodníku v ulici Sportovní. Zlepšení stavu chodníků položením zámkové dlažby. Výkup pozemků pod komunikací A. Dvořáka a Spojovací. Částka je stanovena na 1 464 000 Kč.

Kap. 2321 – Odvádění a čištění odpadních vod

Provoz splaškové kanalizace a ČOV. Tvorba rezervního fondu na obnovu řadů splaškové kanalizace a ČOV. Oprava dešťové kanalizace v ulici Kolínská a případná oprava úseků, kde bude zjištěna havarijní situace. Celková suma 5 928 000 Kč.

Kap. 3113 – Základní škola a Mateřská škola

Oprava dvou učeben v přízemí staré budovy (omítky, stropy, osvětlení, elektroinstalace). Dovybavení další učebny 1. stupně ZŠ audiovizuálním zařízením (plátno, diaprojektor, PC, vizualizér, internet včetně kabeláže). Dovybavení MŠ venkovními prvky na zahradu. Příspěvek na provozní náklady ZŠ a MŠ. Renovace elektroinstalace kotelny. Částka je ve výši 2 695 000 Kč.

Kap. 3314 – Knihovna

Běžný provoz včetně nákupu knih dle knihovnického standardu a uspořádání 5 akcí pro veřejnost. Pro tuto kapitolu je vyčleněna částka 130 000 Kč.

Kap. 3392 – Zájmová činnost v kultuře

Rekonstrukce toalet v objektu Kulturního domu. Přebroušení parket v sále Kulturního domu. Běžná údržba objektu Kulturního domu.

Kap. 3399 – Ostatní záležitosti kultury

Vydávání Obecního zpravodaje 2x do roka. Oslava 750. výročí od první písemné zmínky o obci včetně publikace o obci.

Kap. 3419 – Ostatní tělovýchovná činnost

Podpora spolků v obci. Rozpočtovaná částka je 315 000 Kč.

Kap. 3421 – Využití volného času dětí a mládeže

Údržba dětského hřiště, péče a obnova zařízení včetně doplnění prvků pro nejmenší děti. V rozpočtu pro r. 2017 se jedná o částku 75 500 Kč.

Kap. 3511 – Všeobecná ambulantní péče

Údržba objektu Zdravotního střediska.

Kap. 3612 – Bytové hospodářství

Výměna oken bytového domu Baštecká č. p. 146. Oprava fasády a výměna oken bytového domu Na Náměstí č. p. 36, sanace spodní části fasády bytového domu Na Náměstí č. p. 85. Údržba bytového fondu, drobné opravy. Vzhledem k rozsahu oprav je částka ve výši 2 400 000 Kč.

Kap. 3613 Nebytové hospodářství

Běžná údržba nebytových prostorů. Výdaje na provoz a údržbu pronajímaných prostor jsou oproti předchozímu rozpočtu sníženy o 235 000 Kč, tedy na částku 150 000 Kč.

Kap. 3631 – Veřejné osvětlení

Údržba veřejného osvětlení. Zde jsou rozpočtovány běžné provozní náklady, tedy výdaje na spotřebu elektrické energie, provádění oprav, nákup materiálu a ostatních služeb ve výši 365 000 Kč.

Kap. 3721 až 3723 – Sběr a svoz nebezpečných, komunálních a ostatních odpadů

Náklady na provoz sběru nebezpečných odpadů, komunálních odpadů a ostatních (tříděných) odpadů včetně provozu sběrného dvora. Částka se téměř neliší od předchozího období v celkovém objemu 2 490 000 Kč.

Kap. 3745 – Vzhled obce a veřejná zeleň

Běžná údržba veřejné zeleně, její obnova. Úklid obce. Nákup travního traktoru a vysavače listí. Letní a zimní údržba chodníků. Na základě plánů nákupu další techniky je částka oproti předchozímu roku navýšena o 360 000 Kč, tedy na 1 600 000 Kč.

Kap. 5512 – Požární ochrana – dobrovolná část

Obvyklá údržba objektu hasičské zbrojnice a techniky. Zajištění činnosti jednotky SDH. V rozpočtu je stanovena částka na 300 000 Kč.

Kap. 6112 – Zastupitelstvo obce

Výdaje spojené s uvolněné i neuvolněné členy zastupitelstva (uvolněnými i neuvolněnými), předsedy a členy komisí a výborů. Částka 1 145 000 Kč vychází z Nařízení vlády o poskytování odměn členům zastupitelstev a dále ze schválených odměn neuvolněným členům zastupitelstva (účinného od 1. 1. 2017).

Kap. 6171 – Místní správa

Neinvestiční náklady na provoz úřadu – mzdové náklady, režijní náklady za běžný provoz (telefony, kancelářské potřeby, školení, apod.) Suma 1 600 000 Kč.

Do výdajů jsou dále zahrnuty náklady za pozemky, pitnou vodu, pohřebnictví, pečovatelskou službu.

Rozpočtována je splátka úvěru na kanalizaci a ČOV ve výši 3 000 000 Kč.

Pomohla vám tato stránka?