Jednací řád zastupitelstva obce Starý Kolín

14.12.2010

 

Zastupitelstvo obce Starý Kolín (dále jen „zastupitelstvo“) vydává dle § 96 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) tento jednací řád:

čl. 1 Úvodní ustanovení

1) Jednací řád zastupitelstva upravuje přípravu, svolání, průběh zasedání, usnášení a kontrolu plnění jeho usnesení, jakož i další otázky. 2) O otázkách upravených tímto jednacím řádem, popř. o dalších zásadách svého zasedání, rozhoduje zastupitelstvo v mezích zákona.

 čl. 2 Pravomoci zastupitelstva

1) Zastupitelstvo rozhoduje o všech otázkách uvedených v § 84 a v § 102 odst. 4) zákona. 2) Zastupitelstvo rozhoduje o majetkoprávních úkonech obce uvedených v § 85 zákona.

 čl. 3 Svolání zasedání zastupitelstva

Zastupitelstvo se schází podle potřeby, nejméně však jedenkrát za tři měsíce. Zasedání zastupitelstva svolává starosta nejpozději 7 dnů přede dnem samotného zasedání a to včetně informování občanů o místě, době a navrženém programu připravovaného zasedání prostřednictvím úřední desky Obecního úřadu, prostřednictví místního rozhlasu a prostřednictvím internetové prezentace obce. Požádá-li o to alespoň jedna třetina členů zastupitelstva nebo hejtman kraje, starosta je povinen svolat zasedání zastupitelstva nejpozději do 21 dnů.

čl. 4 Příprava jednání zastupitelstva

1) Přípravu zasedání zastupitelstva organizuje starosta obce.

Stanoví zejména:

a) dobu a místo zasedání,
b) odpovědnost za zpracování a předložení odborných podkladů,
c) způsob projednání materiálů a návrhu na opatření s občany.

2) Materiály určené pro zasedání zastupitelstva předkládá navrhovatel v papírové podobě v potřebném počtu výtisků a v elektronické podobě pokud ji vlastní. Tyto materiály předloží prostřednictvím Obecního úřadu tak, aby mohly být doručeny nejpozději 5 dnů přede dnem zasedání zastupitelstva jeho členům. Zastupitelům, kteří požádají o zasílání materiálů v elektronické podobě, budou zasílány tyto materiály na jimi uvedenou elektronickou adresu. Pokud předložený materiál nebude předložen v elektronické podobě, obdrží podobu papírovou nebo elektronicky ofocenou.

3) Materiály pro zasedání zastupitelstva obsahují :

a/ název materiálu včetně obsahu
b/ důvodovou zprávu a případně i návrh na usnesení.

4) Důvodová zpráva musí obsahovat zejména :

a/ zhodnocení dosavadního stavu
b/ rozbor příčin nedostatků
c/ odůvodnění navrhovaných opatření a jejich ekonomický dopad

5) Předkládané materiály musí být zpracovány tak, aby umožnily členům zastupitelstva komplexně posoudit problematiku a přijmout účinná opatření.

čl. 5 Účast na jednání

1) Členové zastupitelstva jsou povinni zúčastnit se každého zasedání, neúčast osobně omluvit starostovi s uvedením důvodu. Také pozdní příchod nebo předčasný odchod omlouvá starosta.

2) Účast na zasedání stvrzují členové podpisem do listiny přítomných.

čl. 6 Program zasedání

1) Program zasedání zastupitelstva navrhuje starosta dle podnětů daných výbory, komisemi nebo členy zastupitelstva.

2) Na zasedání zastupitelstva může být jednáno jenom o věcech, které byly dány na program a o návrzích, s jejichž zařazením vysloví zastupitelstvo souhlas. Starosta sdělí návrh programu zasedání při jeho zahájení a o něm či námitkách proti němu rozhoduje zastupitelstvo hlasováním.

3) Požádá-li o to písemně člen zastupitelstva , provede se projednání požadovaného bodu v programu nejbližšího zastupitelstva. Nevyhoví-li starosta, musí navrhovateli sdělit důvody nezařazení jeho návrhu. Trvá-li navrhovatel přesto na projednání, rozhodne o tom zastupitelstvo při schvalování programu zasedání.

čl. 7 Průběh zasedání zastupitelstva

1) Schůzi zastupitelstva zpravidla řídí starosta.

2) V průběhu zasedání probíhá diskuze pro každý bod zvlášť.

3) Není-li při zahájení zasedání přítomna nadpoloviční většina členů zastupitelstva, ukončí předsedající zasedání a do 15-ti dnů svolá starosta náhradní zasedání.

4) V zahajovací části zasedání předsedající prohlásí, že zasedání zastupitelstva bylo řádně svoláno a vyhlášeno, konstatuje přítomnost nadpoloviční většiny členů, dá schválit program zasedání a nechá zvolit návrhovou komisi a dva členy zastupitelstva za ověřovatele zápisu z tohoto zasedání. Potom sdělí, zda byl ověřen zápis z předchozího zasedání, kde byl vyložen k nahlédnutí a jaké námitky byly proti němu podány.

5) Zápis, proti němuž nebyly námitky podány, se pokládá za schválený. Pokud byly uplatněny, rozhodne o nich zastupitelstvo po vyjádření ověřovatelů.

6) Zápis z předchozího zasedání je při zasedání zastupitelstva vyložen k nahlédnutí.

7) Úvodní slovo k projednávanému bodu zasedání uvede předkladatel.

8) Do rozpravy se přihlašují účastníci zasedání písemně nebo zvednutím ruky v průběhu zasedání. Bez ohledu na pořadí přihlášek do diskuze musí být uděleno slovo tomu členovi zastupitelstva, který má technickou připomínku.

9) Obecní zastupitelstvo může v průběhu zasedání hlasováním bez rozpravy body pořadu přesunout nebo sloučit rozpravu ke dvěma nebo více bodům pořadu.

10) Do diskuze se mohou členové zastupitelstva přihlásit jenom do konce rozpravy.

11) Nikdo, komu předsedající neudělil slovo, nemůže se ho ujmout.

12) Zastupitelstvo se může usnést na omezujících opatřeních podle průběhu zasedání, např.: -nikdo nemůže mluvit v téže věci více než dvakrát -doba diskusního vystoupení se omezuje (minimálně však na 5 minut u předkladatele na 10 minut) -technické poznámky se zkracují na dobu 3 minut

13) Návrh na ukončení rozpravy může podat kterýkoliv člen zastupitelstva, o jeho návrhu se hlasuje bez rozpravy.

čl. 8 Příprava usnesení zastupitelstva

1) Návrh usnesení předkládaný zastupitelstvu ke schválení vychází ze zpráv projednávaných tímto orgánem a z diskuze členů zastupitelstva.

2) Usnesení musí obsahově odpovídat výsledkům jednání, závěry, opatření a způsob kontroly musí být v usnesení formulovány stručně, adresně, s termíny a odpovědností za splnění ukládaných úkolů. Návrh usnesení posuzuje a zastupitelstvu předkládá návrhová komise.

3) Usnesením zastupitelstva se ukládají úkoly v otázkách samostatné působnosti starostovi, jiným členům zastupitelstva a zvoleným výborům.

4) Návrh předkládá k odsouhlasení zvolená návrhová komise.

čl. 9 Usnášení zastupitelstva

1) Zastupitelstvo je schopno se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jeho členů.

2) Vyžaduje-li povaha usnesení, aby zasedání obecního zastupitelstva hlasovalo o jednotlivých bodech navrženého usnesení, stanoví jejich pořadí pro postupné hlasování předsedající.

3) Jestliže byly uplatněny pozměňující návrhy, dá předsedající hlasovat nejprve o těchto změnách a poté o ostatních částech návrhu.

4) V případě, že je předložen návrh usnesení v několika variantách, hlasuje zastupitelstvo nejprve o variantě doporučené návrhovou komisí. V případě uplatnění protinávrhu, hlasuje se nejdříve o tomto protinávrhu. Schválením jedné varianty se považují ostatní návrhy za nepřijaté.

5) Nepřijme-li zastupitelstvo navržené usnesení nebo žádnou z jeho předložených variant, návrhová komise vypracuje nový návrh.

6) Hlasování se provádí veřejně. O tajném hlasování rozhodne zastupitelstvo. Veřejné hlasování se provádí zdvižením ruky pro návrh nebo proti návrhu nebo se lze hlasování zdržet. Usnesení je přijato, hlasuje-li pro návrh nadpoloviční většina všech členů zastupitelstva.

7) Usnesení zastupitelstva a obecně závazné vyhlášky podepisuje starosta spolu s místostarostou.

8) Zveřejnění usnesení zastupitelstva se provádí: vyvěšením na úřední desce Obecního úřadu od vyhotovení usnesení po dobu 15-ti dnů, pokud není stanovena zákonem jiná forma zveřejnění.

čl. 10 Dotazy členů zastupitelstva

1) Členové zastupitelstva mají právo vznášet dotazy, připomínky a podněty na další orgány obce a vedoucí organizací a zařízení zřízených nebo založených obcí a požadovat od nich vysvětlení.

2) Na dotazy a připomínky odpovídá dotazovaný bezodkladně ,připomínky, jejichž obsah vyžaduje prošetření nebo provedení jiného opatření, zodpoví písemně, nejdéle do 30-ti dnů.

3) Souhrnnou zprávu o vyřízení připomínek a dotazů předkládá místostarosta na zasedání zastupitelstva nebo na jeho následujícím zasedání. Pokud tazatel vyjádří v této souvislosti nespokojenost s vyřízením jeho dotazu, zaujímá k tomu konečné stanovisko zastupitelstvo.

4) Uplatněné dotazy na zasedání zastupitelstva se zaznamenávají v zápise a je o nich a jejich vyřízení vedena evidence u Obecního úřadu.

čl. 11 Dotazy a připomínky přítomných občanů

1) Předsedající udělí slovo v průběhu zasedání k projednávanému tématu občanům obce a dále fyzické osobě, která dosáhla věku 18-ti let a vlastní v obci nemovitost, pokud to odsouhlasí členové zastupitelstva.

2) Fyzická osoba, která dosáhla věku 18-ti let a vlastní na území obce nemovitost, musí své vlastnictví doložit výpisem z listu vlastnictví ne starším 3 měsíců.

3) Rozpravy na závěr programu zasedání se mohou zúčastnit přítomní občané, pokud s tím souhlasí členové zastupitelstva.

čl. 12 Péče o nerušený průběh zasedání

1) Nikdo nesmí rušit průběh zasedání zastupitelstva, předsedající může vykázat ze zasedací síně rušitele zasedání.

2) Nemluví-li řečník k věci nebo překročí-li stanovený časový limit, může mu předsedající odejmout slovo.

čl. 13 Ukončení zasedání zastupitelstva

Předsedající prohlásí zasedání za ukončené, byl-li pořad zasedání vyčerpán a nikdo se již nehlásí o slovo. Prohlásí rovněž zasedání za ukončené, klesl-li počet přítomných členů zastupitelstva pod nadpoloviční většinu nebo z jiných závažných důvodů, zejména pokud nastaly skutečnosti znemožňující nerušené zasedání. V těchto případech zasedání svolá znovu do 15-ti dnů.

čl. 14 Pracovní komise

1) Pro přípravu stanovisek a expertiz může zastupitelstvo zřídit pracovní komise.

2) Do těchto pracovních komisí zastupitelstvo jmenuje své členy a podle potřeby další odborníky a experty.

3) Funkce pracovních komisí končí splněním úkolu, nejpozději skončením zasedání zastupitelstva.

čl. 15 Organizačně technické záležitosti zastupitelstva

1) O průběhu zasedání zastupitelstva se pořizuje zápis, za jehož vyhotovení odpovídá Obecní úřad. Vede také evidenci usnesení jednotlivých zasedání a soustřeďuje zprávy o jejich plnění.

2) Schválený zápis dosvědčuje průběh zasedání a obsah usnesení. Jeho nedílnou součástí je vlastnoručně podepsaná listina přítomných včetně návrhů a dotazů podaných při zasedání písemně.

3) V zápisu se uvádí : -den a místo zasedání, -hodina zahájení a ukončení, -jména zvolených ověřovatelů zápisu, -jména omluvených i neomluvených členů zastupitelstva,-program zasedání, -průběh rozpravy se jmény řečníků, -podané návrhy a dotazy, -výsledek hlasování, -schválení změn a usnesení, -další skutečnosti, které by se podle rozhodnutí členů zastupitelstva měly stát součástí zápisu.

4) Zápis se vyhotovuje do 10-ti dnů po skončení zasedání zastupitelstva a podepisují jej starosta a určení ověřovatelé. Musí být uložen na Obecním úřadu k nahlédnutí. Po uplynutí 5-ti let je předán Okresnímu archivu k archivaci.

5) O námitkách člena zastupitelstva proti zápisu rozhodne nejbližší zasedání zastupitelstva.

čl. 16 Zabezpečení a kontrola usnesení

1) Komise jmenovaná starostou a zvolené výbory přijmou organizační opatření k zabezpečení usnesení zastupitelstva.

2) Komise jmenovaná starostou a zvolené výbory sledují opatření a kontrolují výsledky plnění na úsecích, které spadají do jejich působnosti.

3) Kontrolu usnesení ze zasedání zastupitelstva provádí kontrolní výbor.

4) Souhrnnou zprávu o plnění usnesení předkládá předseda kontrolního výboru na nejbližším zasedání zastupitelstva.

 

čl. 17 Závěrečná ustanovení

1) Tímto jednacím řádem se ruší jednací řád zastupitelstva ze dne 02.11.2006.

2) Tento jednací řád byl schválen dne 14.12.2010 a nabývá účinnosti okamžikem schválení.

Pomohla vám tato stránka?