Obecně závazná vyhláška č. 2/2004 kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 2/2002, Obce Starý Kolín o veřejném pořádku

2.12.2004

Zastupitelstvo Obce Starý Kolín se na svém zasedání dne 1.12.2004 usneslo vydat na základě § 84 odst. 2 písm. o) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), tuto obecně závaznou vyhlášku :

Čl. I

Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 2/2002 Obce Starý Kolín o veřejném pořádku.

Čl. II

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dne 17.12.2004.

Ing. Miloslava Klejzarová       Petr Bertram
zástupce starosty                 starosta

Vyvěšeno na úřední desce dne: 2.12.2004
Sejmuto z úřední desky dne: 20.12.2004

Pomohla vám tato stránka?