Obecně závazná vyhláška č. 3/2002 kterou se vydává Řád veřejného pohřebiště

15.6.2002

Zastupitelstvo obce Starý Kolín jako místně příslušný orgán dle § 10 a 35 zákona č.128/2000 Sb. o obcích a jako provozovatel veřejného pohřebiště (pohřebiště) podle § 16 odst. 1 zákona 256/2001 Sb.o pohřebnictví (zákon), ve znění zákona č.479/2001 Sb., vydává řád veřejného pohřebiště

Článek I.
Úvodní ustanovení.

1. Řád upravuje provoz pohřebiště Obce Starý Kolín na pozemkové parcele č. 1307/8 vedené v katastru nemovitostí pro obec a katastrální území Starý Kolín.

2. Provozovatelem a správcem pohřebiště je Obec Starý Kolín.

Článek II.
Provozní doba pohřebiště.

Provozní doba, v jejímž průběhu je pohřebiště zpřístupněno veřejnosti se stanovuje takto:
leden,únor,listopad,prosinec ….. 8 – 17 hod.
březen,říjen ….. 8 – 18 hod.
duben,květen,červen,červenec,srpen,září ….. 7 – 19 hod.
Památka zesnulých, včetně předcházející soboty a neděle a 24.12 ….. 8 – 21 hod.

Pokud bude potřeba v souvislosti s prováděním prací zpřístupnit pohřebiště jiným osobám mimo stanovenou dobu, lze takovou situaci řešit v konkrétních případech samostatnými dohodami.

Článek III.
Pořádek na pohřebišti.

1. Návštěvníci pohřebiště jsou povinni zdržet se takového jednání, které by se dotýkalo důstojnosti zemřelých nebo mravního cítění pozůstalých a veřejnosti, zejména chovat se hlučně, pouštět přenosné nosiče zvuku, požívat alkoholické nápoje, omamné a jiné návykové látky, odhazovat odpadky mimo místa k tomu určená a používat prostory pohřebiště a jeho vybavení jiným účelům, než k jakým jsou určeny.

2. Na pohřebišti je možné se zdržovat pouze v provozní době pohřebiště stanovené v článku II. tohoto řádu.

3. Děti do 10 let mají na pohřebiště přístup pouze v doprovodu dospělé osoby.

4. Na pohřebiště je zakázán přístup podnapilým osobám a osobám se zvířaty.

5. Na pohřebišti je zakázáno jezdit na jízdních kolech, koloběžkách, skatebordech, kolečkových bruslích a mopedech.

6. Vozidla (s výjimkou invalidních vozíků) mohou na pohřebiště vjíždět a zdržovat se zde pouze se souhlasem správce pohřebiště a při splnění jím stanovených podmínek. Vozidla do areálu pohřebiště jsou vpouštěna nejpozději 1 hod. před ukončením stanovené provozní doby pohřebiště a současně musí vozidlo pohřebiště opustit nejpozději 30 minut před ukončením této doby. Chodci mají vždy přednost před vozidly.

7. Přístup na pohřebiště nebo jeho části může správce pohřebiště z oprávněných důvodů (terénní úpravy, náledí, vichřice, exhumace, atd.) na vymezenou dobu omezit nebo zakázat.

8. Ukládání nádob, nářadí a jiných předmětů na zelené pásy a místa kolem hrobových míst není dovoleno.

9. Svítilny a svíčky je možno na pohřebišti rozsvěcovat na jednotlivých hrobových místech pouze tehdy, pokud jsou vhodným způsobem zabezpečeny proti požáru. V odůvodněných případech může správce pohřebiště používání otevřeného ohně omezit nebo zakázat.

10. Z hygienických důvodů není dovoleno v areálu pohřebiště pít vodu z vodovodních výpustí. Tato voda je určena k provozním účelům správce pohřebiště a na zalévání zeleně při údržbě zeleně na pronajatých hrobových místech. Je zakázáno odnášet vodu v náhradních obalech z areálu pohřebiště.

11. Odpadky je třeba odkládat na stanovená místa : pokud je na pohřebišti zavedeno třídění odpadu je nutno toto opatření respektovat.

12. Návštěvníci nejsou oprávněni provádět jakékoli zásahy do zeleně vysázené správcem pohřebiště, včetně nové výsadby zeleně, bez jeho souhlasu.

13. Pořádání pietních a vzpomínkových akcí na pohřebišti je možné se souhlasem správce pohřebiště. Tím není dotčena povinnost svolavatele předem oznámit shromáždění podle zvlášt. předpisu (zák.č.84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů).

14. Na pohřebišti je povoleno provádět jakékoli práce pouze v takovém rozsahu a takovým způsobem, který stanoví tento řád.

15. Dozor nad pořádkem na pohřebišti provádí správce pohřebiště.

Článek IV.
Rozsah služeb poskytovaných na pohřebišti.

Správce pohřebiště poskytuje zejména tyto služby:
a) pronájem hrobových míst
b) vedení související evidence o hrobových místech a o uložení lidských ostatků
c) správu a údržbu pohřebiště včetně komunikací a okolní zeleně v areálu pohřebiště
d) zajišťování vrátné služby
e) údržbu objektů na pohřebišti s výjimkou hrobových míst
f) zajišťování likvidace odpadu
g) za úhradu údržbu a úpravu hrobových míst
h) informační službu

Ostatní služby mohou být poskytovány na pohřebišti prostřednictvím právnické nebo fyzické osoby ve smyslu § 18 odst.2 zákona o pohřebnictví (pohřební služba):
a) výkopové práce související s pohřbením a exhumací
b) pohřbívání
c) provádění exhumací
d) ukládání, rozptyl, a vsyp zpopelněných lidských pozůstatků

Článek V.
Povinnosti a činnost správce pohřebiště v souvislosti s nájmem hrobových míst.

1. Správce pohřebiště je povinen:
a) Předat nájemci hrobového místa (dále jen ”nájemce“) k užívání vyznačené, číselně označené hrobové místo
b) umožnit nájemci zřízení hrobového zařízení hrobu nebo hrobky za podmínek stanovených v článku VIII.
c) umožnit nájemci užívání jeho hrobového místa a zařízení pohřebiště, zajistit přístup k hrobovému místu a zdržet se jakýchkoli zásahů do hrobového místa nebo hrobového zařízení s výjimkou případů, kdy je nezbytné, např. v důsledku živelní pohromy, bezodkladně zajistit bezpečný a plynulý provoz pohřebiště, nebo kdy je třeba provést pohřbení do sousedního hrobu, kamenosochřské práce nebo úpravu pohřebiště, v takovém případě je omezení přístupu k hrobovému místu možné pouze po nezbytně nutnou dobu. Dojde-li k zásahu do hrobového místa nebo hrobového zařízení vinou správce pohřebiště a vznikne-li škoda, je správce pohřebiště povinen hrobové místo uvést do původního stavu.

2. Hrobová místa správce pohřebiště zřizuje a připravuje k pronájmu tak, aby vznikly ucelené řady, oddíly či skupiny hrobů a hrobek stejného charakteru a rozměrů. Nikdo nemá nárok na individuální umístění mimo vymezený prostor.

Článek VI.
Ukládání lidských pozůstatků a zpopelněných lidských ostatků a jejich exhumace.

1. Lidské pozůstatky může do hrobů a hrobek ukládat pouze právnická nebo fyzická osoba ve smyslu § 18 odst. 2) zákona o pohřebnictví a to se souhlasem správce. Obdobně to platí i o provádění prací spojených se zajišťováním exhumací.

2. Zpopelněné lidské ostatky je možné uložit na pohřebišti vždy jen se souhlasem správce pohřebiště a způsobem, který stanoví.

3. Všechny rakve určené k pohřbení musí být označeny štítkem obsahujícím minimálně jméno zemřelého, datum narození a den pohřbu. Před spuštěním do hrobu musí být víko rakve pevně spojeno šrouby se spodní částí rakve.

4. Pro pohřbívání do hrobu musí být použity takové rakve, které ve stanovené tlecí době zetlí spolu s lidskými ostatky, to zn.nesmí obsahovat díly z PVC a jiných nerozložitelných mteriálů, kovové díly jen omezeně, výplň rakví může být pouze z materiálů jako dřevěné piliny, papír a látka, při výrobě rakví a jejich nátěrů nesmí být použity toxické látky.

5. Pro pohřbívání do hrobek je nutno použít rakve s maximálními rozměry 2,15 x 0.,85 m, a to
– celodubové nebo z jiných tvrdých druhů dřev, do které bude umístěna poloviční zinková vložka, nebo
– kovové s nepropustným dnem.

6. Přímou manipulaci s lidskými ostatky uloženými v hrobkách může správce pohřebiště nebo jím určená právnická nebo fyzická osoba ve smyslu § 18 odst. 2 zákona o pohřebnictví provádět pouze se souhlasem příslušné hygienické stanice.

Článek VII.
Tlecí doba.

Tlecí doba stanovená pro ukládání lidských pozůstatků do hrobů činí 10 let.

Článek VIII.
Zřizování hrobového zařízení a podmínky provádění prací na pohřebišti.

1. Podmínky pro zřízení hrobového zařízení hrobu:
a) Základy musí odpovídat půdorysným rozměrům díla a hloubce základové spáry, která činí 600 mm.
b) Základy památníků a náhrobků musí být zhotoveny z dostatečně únosného materiálu, odolného proti působení povětrnosti např.z prostého betonu či železobetonu, kamenného, příp. cihelného zdiva apod.
c) Přední a zadní rámy hrobu musí být v jedné přímce s rámy sousedních hrobů.
d) Vlastní náhrobek a rámy musí být mezi sebou jednotlivě kotveny.

2. Podmínky pro zřízení hrobového zařízení hrobky:
a) Hloubka výkopu musí odpovídat počtu uvažovaných uložených rakví (maximálně však 260 cm).
b) Stěny musí být vybudovány z porézních materiálů (např.cihly) pokud bude použit litý beton, musí být vyvedena z hrobky difuzní zátka.
c) Stěny hrobky z pórezních materiálů musí mít šíři nejméně 30 cm, v případě užití litého betonu nejméně 15 cm a musí být izolovány přizdívkou včetně impregnačních nátěrů.
d) Dno hrobky může být bez betonového pokryvu (pouze kopaná zemina). V případě, že dno bude vybetonováno, musí být zřízen trativod a rozměrech nejméně 40 x 40 a hloubce 50 cm vyplněný drenáží.
e) Zdivo musí být umístěno na betonovém základě min. 50cm vysokém v šíři podle předpokládané vyzdívky.
f) Do stěn hrobky musí být zabudovány vstupní otvory s madly.
g) Kovové prvky v hrobce (traverzy pro uložení rakví a stropní nosiče) musí být opatřeny antikorozními nátěry a jejich stav musí být kontrolován nejméně jednou za 10 let.
h) Zastropení hrobky je nutné provést tak, aby mohly být rakve lehce umístěny na jednotlivá stanoviště s tím, že vstupníotvor a vlastní světlost hrobky musí být nejméně 220 cm (podle velikosti rakví).
i) Na zastropení a uzavření hrobky musí být použity železobetonové překlady, jejich spáry zality betonem a povrch zaizolován.
j) Na zastropení je nutno použít 20 cm zeminy sloužící jako pachová zátka, nebo umístit krycí desku neprodyšně uzavírající hrobku se spárami vytmelenými trvalými tmely.
k) Nosnost stropu musí být nejméně 100 kg/m2.
l) Vlastní hrobové zařízení s výjimkou rámů musí být postaveno mimo hlavní konstrukci hrobky, na samostatném základě.

3.Správce pohřebiště může ve svém souhlasu se zřízením hrobky stanovit:
– dobu výstavby hrobky
– zabezpečení místa z hlediska pádu osob a bezpečnosti návštěvníků
– požadavky na ochranu zeleně v okolí staveniště
– podmínky používání komunikací pohřebiště
– způsob skladování materiálů, odpadů a jejich likvidace
– povinnnost dozoru při výstavbě
– průběžné a závěrečné kontroly postupu prací

4.Zřízenou hrobku přejímá po technické stránce správce pohřebiště, který může pro trvalé užívání stavby určit:
– druh používaných rakví pro pohřbení v hrobce
– způsoby a cyklus revizí hrobky

Dokumentaci spojenou se zřízením hrobky je správce pohřebiště povinen archivovat.

5.Při provádění veškerých prací na pohřebišti je třeba dodržovat podmínky dohodnuté správcem pohřebiště, zejména
– respektování důstojnosti a místa a omezení hlučných prací
– neomezování průchodnosti komunikací a přístupu k jednotlivým hrobovým místům
– nenarušování hrobových míst nebo jakékoli jiné omezování práv nájemců hrobových míst
– zajištění ochrany zeleně a kořenového systému zeleně

6.Po ukončení prací na pohřebišti je nutno uvést okolí místa, kde byly práce prováděny do původního stavu.

Článek IX.
Sankce

Porušení této obecně závazné vyhlášky bude postihováno podle zákona o přestupcích a zákona o obcích.

Článek X.
Účinnost

Tato vyhláška stanovující řád pohřebiště Obce Starý Kolín nabývá účinnosti dnem

Starý Kolín dne 23.5.2002

Kaniak Josef       Bertram Petr
zástupce starosty       starosta

Příloha: – seznam zdrojů vody pro hašení požárů

Vyvěšeno: 15.6.2002
Sejmuto: 2.7.2002

Pomohla vám tato stránka?