Obecně závazná vyhláška Obce Starý Kolín č. 01 /2003 o místním poplatku ze psů

18.12.2003

Zastupitelstvo Obce Starý Kolín vydává dne 26.11.2003 podle ustanovení § 14 zákona č.565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanoveními § 10 písm.d) a § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), tuto obecně závaznou vyhlášku.

Čl. 1
Předmět poplatku

Poplatku podléhají psi starší tří měsíců.

Čl. 2
Poplatník

Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má na území obce trvalý pobyt nebo sídlo.

Čl. 3
Oznamovací povinnost

(1) Poplatník je povinen oznámit správci poplatku do 15 dnů vznik své poplatkové povinnosti, tj. dovršení stáří psa tří měsíců nebo započetí držení psa staršího.

(2) Povinnost oznámit držení psa má i osoba, která je od placení poplatku podle zákona o místních poplatcích nebo podle této vyhlášky osvobozena. Důvod pro osvobození musí poplatník správci poplatku prokázat.

(3) Poplatník je rovněž povinen oznámit správci poplatku každou skutečnost, která má vliv na výši poplatku nebo na osvobození, a to do 15 dnů ode dne, kdy tato skutečnost nastala.

(4) Vlastník nebo správce domu je povinen na výzvu správce poplatku písemně ohlásit všechny psy v domě chované.

Čl. 4
Identifikace psů

Správce poplatku vydá poplatníkovi evidenční známku pro psa bez ohledu na to, zda pes poplatku podléhá nebo je od poplatku osvobozen. Poplatník je povinen zajistit, aby pes známku nosil. Tato známka je nepřenosná na jiného psa, i kdyby šlo o psa téhož držitele. Ztrátu nebo odcizení této známky je poplatník povinen správci poplatku nahlásit nejpozději do 15 dnů.

Čl. 5
Sazby poplatku

Poplatek ze psa činí ročně:
a) za psa …….. 60,- Kč
b) za druhého a každého dalšího psa …….. 90,- Kč
c) za psa, jehož držitelem je poživatel invalidního, starobního, vdovského a vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu anebo poživatel sirotčího důchodu …….. 30,- Kč
d) za druhého a každého dalšího psa, jehož držitelem je osoba uvedená v písm. c) …….. 45,- Kč

Čl. 6
Osvobození

(1) Od poplatku je osvobozen držitel psa, kterým je:
a) osoba nevidomá, bezmocná a osoba s těžkým zdravotním postižením, které byl přiznán III. stupeň mimořádných výhod podle zvláštního právního předpisu,
b) osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob,
c) osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis.

(2) Poplatník je povinen správci poplatku vždy do 31.3. příslušného kalendářního roku prokázat, že důvod osvobození trvá.

(3) Osvobození od poplatku ze psa zaniká, zanikne-li důvod osvobození.

(4) Správce poplatku může na písemnou žádost poplatníka z důvodu odstranění tvrdosti poplatek snížit nebo prominout.

Čl. 7
Vznik a zánik poplatkové povinnosti

(1) Poplatek se platí od prvého dne měsíce následujícího po dni, kdy poplatková povinnost vznikla, a to za jednotlivé kalendářní měsíce do konce kalendářního roku.

(2) V případě držení psa po dobu kratší než l rok se platí poplatek v poměrné výši, která odpovídá počtu i započatých kalendářních měsíců.

(3) Zanikne-li poplatková povinnost, musí tuto skutečnost poplatník správci poplatku oznámit s tím, že do doby oznámení platí poplatková povinnost v plné výši.

Čl. 8
Splatnost poplatku

(1) Poplatek je splatný:
a) nečiní-li více než 400,- Kč ročně, nejpozději do 31.3. příslušného kalendářního roku,
b) činí-li více než 400,- Kč ročně, ve dvou stejných splátkách a to první splátka do 31.3. a druhá splátka do 30.9. příslušného kalendářního roku

(2) I při vyšší částce než je uvedena v odst. 1 písm. a) lze poplatek zaplatit najednou, a to v termínu určeném, kdy poplatek je placen jednou částkou.

(3) Vznikne-li poplatková povinnost po termínu splatnosti, je poplatek splatný nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy povinnost poplatek platit vznikla.

Čl. 9
Sankce

(1) Nebudou-li poplatky zaplaceny včas nebo ve správné výši, vyměří správce poplatku poplatek platebním výměrem a může zvýšit včas nezaplacené poplatky až na trojnásobek. Vyměřené poplatky se zaokrouhlují na celé koruny nahoru.

(2) Pokud poplatník nesplní svoji oznamovací povinnost stanovenou touto vyhláškou, může mu správce poplatku opakovaně uložit pokutu za nepeněžní plnění ve smyslu ustanovení § 37) a § 37a) zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.

(3) Pokud poplatník nesplní svoji poplatkovou povinnost určenou touto obecně závaznou vyhláškou, lze dlužné částky vyměřit nebo doměřit do 3 let od konce kalendářního roku, ve kterém poplatková povinnost vznikla.

(4) Byl-li před uplynutím této lhůty učiněn úkon směřující k vyměření nebo doměření poplatku, běží tříletá lhůta znovu od konce roku, v němž byl poplatník o tomto úkonu písemně uvědoměn. Vyměřit nebo doměřit poplatek lze nejpozději do 10 let od konce kalendářního roku, ve kterém poplatková povinnost vznikla.

(5) V řízení ve věci poplatků upravených touto vyhláškou se postupuje dle zákona č. 337/1992 Sb. o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, není-li zákonem č. 565/90 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, stanoveno jinak.

Čl. 10
Závěrečná ustanovení

(1) Správcem poplatku dle této vyhlášky je Obecní úřad Starý Kolín.

(2) Touto vyhláškou se dnem nabytí účinnosti ruší vyhláška obce Starý Kolín č. 2/2000 o poplatku ze psů ze dne 5.12.2000.

(3) Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dne 1.ledna 2004.

Ing. Miloslava Klejzarová       Petr Bertram
zástupce starosty                 starosta

Vyvěšeno: 18.12.2003
Sejmuto: 20.1.2004

Pomohla vám tato stránka?