Obecně závazná vyhláška obce Starý Kolín č. 02/2003 o poplatku za užívání veřejného prostranství

18.12.2003

Zastupitelstvo obce Starý Kolín vydává dne 26.11.2003 podle ustanovení § 14 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanoveními § 10 písm.d) a § 84 odst. 2 písm.i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), tuto obecně závaznou vyhlášku.

Čl. 1
Předmět poplatku

Poplatek se vybírá za zvláštní užívání veřejného prostranství, kterým se rozumí provádění výkopových prací, umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování prodeje a služeb, pro umístění stavebních nebo reklamních zařízení, zařízení cirkusů, lunaparků a jiných obdobných atrakcí, umístění skládek, vyhrazení trvalého parkovacího místa a užívání tohoto prostranství pro kulturní, sportovní a reklamní akce nebo potřeby tvorby filmových a televizních děl.

Čl. 2
Veřejné prostranství

Veřejným prostranstvím jsou všechna náměstí, ulice tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky a další prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru.

Čl. 3
Poplatník

(1) Poplatníkem je fyzická nebo právnická osoba, která užívá veřejné prostranství způsobem uvedeným v čl.1.

(2) Užíva-li stejnou část veřejného prostranství několik poplatníků, odpovídají za zaplacení celého poplatku společně a nerozdílně. Správce poplatku může uložit zaplacení poplatku kterémukoli z nich.

Čl. 4
Oznamovací povinnost

(1) Poplatník je povinen oznámit správci poplatku písemně nebo ústně do protokolu užívání veřejného prostranství nejméně den před jeho započetím. V případě užívání veřejného prostranství na dobu kratší než dva dny, je nutno splnit tuto povinnost nejpozději v den zahájení užívání veřejného prostranství. Pokud tento den připadne na sobotu, neděli nebo státem uznaný svátek, je dnem, ve kterém je poplatník povinen oznamovací povinnost splnit, nejblíže následující pracovní den.

(2) Po ukončení užívání veřejného prostranství je poplatník povinen oznámit tuto skutečnost správci poplatku okamžitě, nejpozději dva dny od skončení užívání veřejného prostranství a nahlásit rozsah záboru v m2.

(3) Při plnění oznamovací povinnosti je poplatník povinen sdělit správci poplatku příjmení, jméno nebo název právnické osoby, bydliště nebo sídlo, rodné číslo nebo IČO. Jde-li o fyzickou nebo právnickou osobu, která je podnikatelským subjektem, uvede též čísla účtů u peněžních ústavů, na nichž jsou soustředěny peněžní prostředky z její podnikatelské činnosti.

Čl. 5
Vznik a zánik poplatkové povinnosti

Poplatek se platí od prvého dne, kdy došlo k užívání veřejného prostranství způsobem uvedeným v čl.l, až do dne, kdy toto užívání skončilo, zařízení bylo odstraněno a veřejné prostranství bylo uvedeno do původního stavu.

Čl. 6
Sazby poplatku

(1) Poplatek za užívání veřejného prostranství činí za každý i započatý m2 a každý i započatý den užívání veřejného prostranství:
a) za umístění zařízení k poskytování služeb ………. 5,- Kč
b) za umístění stavebního zařízení ……………….. 5,- Kč
c) za umístění prodejního zařízení ……………….. 10,- Kč
d) za umístění reklamního zařízení ……………….. 5,- Kč
e) za umístění skládky materiálu při povolené stavbě ……………………………………… 1,- Kč
f) za umístění skládky ostatního materiálu ………… 5,- Kč
g) za vyhrazení trvalého parkovacího místa pro nákladní a účelový automobil nebo zemědělskou techniku ……………………………………. 10,- Kč
h) za umístění a provoz lunaparků, cirkusů a jiných obdobných atrakcí ……………………… 1,- Kč
ch)za použití veřejného prostranství pro účely tvorby filmových a televizních děl …………….. 5,- Kč
i) za provádění výkopových prací …………………. 2,- Kč
j) za užívání veřejného prostranství pro kulturní a sportovní akce ………………………………. 1,- Kč
k) za užívání veřejného prostranství pro reklamní akce, pořádané podnikatelskými subjekty ……….. 5,- Kč

(2) Dnem se rozumí jeden kalendářní den bez ohledu na to, kterou a jak velkou část dne poplatník k činnosti využije.

Čl. 7
Zmírnění tvrdosti poplatku a osvobození

(1) Správce poplatku může na písemnou žádost poplatníka z důvodu zmírnění nebo odstranění tvrdosti v jednotlivých případech poplatky snížit nebo prominout.

(2) Od poplatku jsou osvobozeny:
a) akce pořádané na veřejném prostranství, jejichž výtěžek je určen na charitativní a veřejně prospěšné účely,
b) vyhrazení trvalého parkovacího místa pro osoby invalidní,
c) akce, kde výtěžek slouží spolkům a společenským organizacím registrovaným v obci pro krytí prokazatelných nákladů spojených s činnostmi danými jejich statuty.

Čl. 8
Splatnost poplatku

Poplatek je splatný:
a) při užívání veřejného prostranství po dobu kratří dvou dnů nejpozději v den, kdy bylo s užíváním veřejného prostranství započato,
b) při užívání veřejného prostranství po dobu delší 60-ti dnů je možné poplatek rozdělit v jednom kalendářním roce do dvou stejných splátek, přičemž první splátka je splatná nejpozději v den, kdy bylo s užíváním veřejného prostranství započato a zbývající splátka nejpozději do 31. prosince příslušného kalendářního roku,
c) poplatek stanovený týdenní nebo měsíční paušální částkou je splatný předem.

Poplatek se platí na účet Obce Starý Kolín převodním příkazem, složenkou nebo přímou platbou v podatelně obecního úřadu.

Čl. 9
Sankce

(1) Nebudou-li poplatky zaplaceny (odvedeny) včas nebo ve správné výši, vyměří správce poplatku poplatek platebním výměrem a může zvýšit včas nezaplacené poplatky až na trojnásobek. Vyměřené poplatky se zaokrouhlují na celé koruny nahoru.

(2) Pokud poplatník nesplní svoji oznamovací povinnost ve stanové lhůtě, může mu správce poplatku opakovaně uložit pokutu za nepeněžní plnění ve smyslu ustanovení 37 a 37a zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.

(3) Pokud poplatník nesplní svoji poplatkovou povinnost stanovenou touto obecně závaznou vyhláškou, lze dlužné částky vyměřit nebo doměřit do tří let od konce kalendářního roku, ve kterém poplatková povinnost vznikla.

(4) Byl-li před uplynutím této lhůty učiněn úkon směřující k vyměření nebo doměření poplatku, běží tříletá lhůta znovu od konce roku, v němž byl poplatník o tomto úkonu zpraven. Vyměřit nebo doměřit poplatek však lze nejpozději do 10 let od konce kalendářního roku, ve kterém poplatková povinnost vznikla.

(5) V řízení ve věci poplatků upravených touto vyhláškou se postupuje dle zákona č. 337/1992 Sb. o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, není-li zákonem č. 565/90 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, stanoveno jinak.

Čl. 10
Závěrečná ustanovení

(1) Správcem poplatku dle této vyhlášky je Obecní úřad Starý Kolín.

(2) Touto vyhláškou se dnem nabytí účinnosti ruší vyhláška obce Starý Kolín č.2/1999 o poplatku za užívání veřejného prostranství ze dne 17.6.1999.

(3) Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dne 1.ledna 2004.

Ing. Miloslava Klejzarová       Petr Bertram
zástupce starosty                 starosta

Vyvěšeno: 18.12.2003
Sejmuto : 20.1.2004

Pomohla vám tato stránka?