Obecně závazná vyhláška obce Starý Kolín č. 03/2003 o poplatku ze vstupného

18.12.2003

Zastupitelstvo obce Starý Kolín vydává dne 26.11.2003 podle ustanovení § 14 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanoveními § 10 písm.d) a § 84 odst. 2 písm.i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), tuto obecně závaznou vyhlášku.

Čl. 1
Předmět poplatku

Předmětem poplatku je vstupné na kulturní, sportovní, prodejní nebo reklamní akce pořádané v katastru obce Starý Kolín, sníženého o daň z přidané hodnoty, je-li v ceně vstupného obsažena. Vstupné je peněžitá částka, kterou účastník akce zaplatí za to, že se jí může zúčastnit.

Čl. 2
Poplatník

Poplatníkem je fyzická nebo právnická osoba, která akci pořádá.

Čl. 3
Oznamovací povinnost

(1) Poplatník je povinen nejpozději 3 dny před konáním akce oznámit správci poplatku písemně nebo ústně do protokolu druh akce, datum a hodinu jejího konání a výši vstupného a jménem pořadatele předložit řádně označené vstupenky ke kontrole.

(2) Poplatník je povinen správci poplatku sdělit příjmení, jméno nebo název právnické osoby, bydliště nebo sídlo, rodné číslo nebo IČO. Jde-li o fyzickou nebo právnickou osobu, která je podnikatelským subjektem, uvede též čísla účtů u peněžních ústavů, na nichž jsou vedeny peněžní prostředky z její podnikatelské činnosti.

(3) Do 10 dnů po skončení akce je poplatník povinen oznámit správci poplatku celkovou výši vybraného vstupného sníženou o daň z přidané hodnoty, jestliže byla v ceně vstupného obsažena.

(4) U akcí, jejichž celý výtěžek byl použit na charitativní a veřejně prospěšné účely, je poplatník povinen tuto skutečnost správci poplatku prokázat.

Čl. 4
Sazby poplatku

Sazba poplatku z úhrnné částky vybraného vstupného činí pro:
a) taneční kursy a kursy společenské výchovy …………. 1%
b) výstavy, vernisáže a galerie , koncerty bez tance ….. 1%
c) taneční zábavy, plesy, koncerty rockových skupin …… 5%
d) prodejní a reklamní akce (burzy,tržiště,aukce) …….. 10%
e) diskotéky a vystoupení rockových skupin s tancem……. 15%
f) pořady erotického charakteru a striptýzy ………….. 20%

Čl. 5
Zmírnění tvrdosti poplatku a osvobození

(1) Správce poplatku může na písemnou žádost poplatníka z důvodu zmírnění nebo odstranění tvrdosti v jednotlivých případech poplatky snížit nebo prominout.

(2) Od poplatku ze vstupného jsou osvobozeny:
a) akce, jejichž celý výtěžek je určen na charitativní a veřejně prospěšné účely,
b) akce,kde výtěžek slouží spolkům a společenským organizacím registrovaným v obci pro krytí prokazatelných nákladů spojených s činnostmi danými jejich statuty.

Čl. 6
Splatnost poplatku

Poplatek je splatný do 15 dnů ode dne pořádání akce. U poplatku placeného paušální částkou je povinen poplatník zaplatit poplatek předem. Poplatek se platí na účet Obce Starý Kolín převodním příkazem, složenkou nebo přímou platbou v podatelné obecního úřadu.

Čl. 7
Sankce

(1) Nebudou-li poplatky zaplaceny (odvedeny) včas nebo ve správné výši, vyměří obec poplatek platebním výměrem a může zvýšit včas nezaplacené poplatky na trojnásobek. Vyměřené poplatky se zaokrouhlují na celé koruny nahoru.

(2) Pokud poplatník nesplní svoji oznamovací povinnost ve stanovené lhůtě, může mu správce poplatku opakovaně uložit pokutu za nepeněžní plnění ve smyslu ustanovení 37 a 37a zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.

(3) Pokud poplatník nesplní svoji poplatkovou povinnost stanovenou touto obecně závaznou vyhláškou, lze dlužné částky vyměřit nebo doměřit do tří let od konce kalendářního roku, ve kterém poplatková povinnost vznikla.

(4) Byl-li před uplynutím této lhůty učiněn úkon směřující k vyměření nebo doměření poplatku, běží tříletá lhůta znovu od konce roku, v němž byl poplatník o tomto úkonu zpraven. Vyměřit nebo doměřit poplatek však lze nejpozději do 10 let od konce kalendářního roku, ve kterém poplatková povinnost vznikla.

(5) V řízení ve věci poplatků upravených touto vyhláškou se postupuje dle zákona č. 337/1992 Sb. o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, není-li zákonem č. 565/90 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, stanoveno jinak.

Čl. 8
Závěrečná ustanovení

(1) Správcem poplatku dle této vyhlášky je Obecní úřad Starý Kolín.

(2) Touto vyhláškou se dnem nabytí účinnosti ruší vyhláška obce Starý Kolín č. 1/1999 o poplatku ze vstupného ze dne 4.3.1999.

(3) Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dne 1. ledna 2004.

Ing. Miloslava Klejzarová       Petr Bertram
zástupce starosty                 starosta

Vyvěšeno: 18.12.2003
Sejmuto: 20.1.2004

Pomohla vám tato stránka?