Obecně závazná vyhláška Obce Starý Kolín č. 1/2004 kterou se mění vyhláška č.01/2003, o místním poplatku ze psů

27.9.2004

Zastupitelstvo Obce Starý Kolín se na svém zasedání dne 23.9.2004 usneslo vyda na základě § 14 zákona č.565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanoveními § 10 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění zákona č.313/2002 Sb., a § 84 odst.2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), tuto obecně závaznou vyhlášku:

Čl. I

Obecně závazná vyhláška č.01/2003, o místním poplatku ze psů, se mění a doplňuje takto:

(1) Čl.4 včetně nadpisu zní:

Čl.4
Identifikace psů

Správce poplatku vydá poplatníkovi evidenční známku pro psa bez ohledu na to, zda pes poplatku podléhá nebo je od poplatku osvobozen. Tato známka je nepřenosná na jiného psa, i kdyby šlo o psa téhož držitele. Ztrátu nebo odcizení této známky je poplatník povinen správci poplatku nahlásit nejpozději do 15 dnů.

Čl. II
Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dne 12.10.2004.

Ing. Miloslava Klejzarová       Petr Bertram
zástupce starosty                 starosta

Vyvěšeno na úřední desce dne: 27.9.2004
Sejmuto z úřední desky dne: 13.10.2004

Pomohla vám tato stránka?