Obecně závazná vyhláška obce Starý Kolín č. 1/2006 kterou se vyhlašuje závazná část Změny č.1 územního plánu sídelního útvaru Starý Kolín

29.5.2006

Zastupitelstvo obce Starý Kolín schválilo svým usnesením č. 2/5/2006 dne 23.5.2006 Změnu č.1 územního plánu obce Starý Kolín a vymezilo její závaznou část. Zastupitelstvo obce Starý Kolín vydává v souladu s §84 odst.2 písm.i), v souladu s §10 písm.d) zákona č.128/2000 Sb o obcích a dle § 29 odst.3 zákona č.50/1976 Sb. o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů tuto obecně závaznou vyhlášku:

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

článek 1
Účel vyhlášky

(1) Vyhláškou se vymezuje závazná část Změny č.1 územního plánu obce Starý Kolín, zároveň se doplňuje vyhláška k ÚPN SÚ schválenému v r. 1997.

(2) Závazná část je dle § 29 odst.3 zákona č.50/1976Sb. o územním plánování a stavebním řádu v platném znění závazným podkladem pro územní rozhodování a pro zpracování návazné územně plánovací dokumentace.

(3) Vyhláška stanovuje zásady uspořádání funkčních ploch vymezených v grafické příloze Změny č.1, závazné regulativy zůstávají v platnosti dle schváleného územního plánu. Změnou č.1 jsou aktualizovány územní limity a byly doplněny navržené veřejně prospěšné stavby o nově vymezené pozemky .

článek 2
Územní rozsah platnosti

(1) Vyhláška ke Změně č.1 územního plánu obce platí pro celé správní území obce Starý Kolín, tvořeného 1 katastrálním územím.

článek 3
Lhůty aktualizace

(2) Aktualizace bude provedena nejpozději do 22.5. 2010, tj.do 4 let.

II. ZÁKLADNÍ ZÁSADY USPOŘÁDÁNÍ ÚZEMÍ

článek 4
Závazné regulativy

(1) Funkční využití území Změny č.1 územního plánu vymezují grafické přílohy, kterými jsou Hlavní výkres v m 1: 10 000 a výkres Funkční využití území v m.1:2880.

(2) V navržených plochách určují způsob využívání závazné regulativy jako hlavní využití, přípustné využití , nepřípustné využití a zásady uspořádání území.

(3) Na území obce je možno umísťovat a povolovat stavby , povolovat jejich změny a změny jejich využívání a rozhodovat o změně využití území a o ochraně důležitých zájmů v území jen v souladu se schválenými regulativy.

(4) Regulativy jsou závazné jak pro změny stávajícího stavu ­ území stabilizované, tak pro nově navrhované využití území ­ území rozvojové.

Změnou č.1 jsou na území obce vymezeny tyto funkční plochy a území:

území zastavitelné
3 – venkovská obytná zóna lok.č.1,2,3,4
11 – plochy pro pozemní komunikace lok.č.2

Změnou č.1 jsou doplněny a aktualizovány regulativy v uvedených funkčních plochách:

článek 5
3 ­ venkovská obytná zóna lokalita č.4

(1) hlavní využití
a) Plochy pro trvalé bydlení v rodinných domech s hospodářským zázemím

(2) přípustné využití
a) užitková zahrada a drobné hospodářské zázemí
b) plochy veřejné zeleně
c) komerční občanská vybavenost a řemesla pro obsluhu obce
d) drobné doplňkové stavby ke stavbě hlavní /garáže, kůlny/ garáže do 2 stání
e) drobná chovatelská činnost v doplňkových objektech s omezenou kapacitou s PHO v rámci vlastního pozemku
f) malá ubytovací zařízení
g) parkování v rámci vlastních pozemků a v odstavných pruzích komunikací
h) zařízení technické infrastruktury
i) změna využití stávajících obytných staveb pro rekreaci

(3) nepřípustné využití
a) výrobní činnost narušující nad přípustnou mez trvalé bydlení
b) stavby s činnostmi, vyvolávající zvýšení dopravní intenzity nad úroveň obvyklou v rodinné zástavbě
c) skládkování na veřejném prostranství
d) parkování nákladové dopravy

(4) zásady uspořádání území
a) max. podlažnost 2np. včetně podkroví
b) nové rodinné domy musí mít zajištěn samostatný přístup z veřejné komunikace – požadavky vyhlášky č.137/1998 §4 odst. 2 – možnost napojení na komunikace
c) pozemky pro nové stavby v zastavěném území musí umožňovat zachování max. přípustné intenzity zástavby pro isolované domy 20%
d) min. velikost parcel isolované rodinné zástavby 800 – 1000m2

článek 6
10 – plochy dopravní lokalita č.2

(1) hlavní využití: vyplývá ze zákona o pozemních komunikacích č.13/1997
a) silnice III. třídy umožňuje spojení jednotlivých obcí nebo jejich napojení na ostatní komunikace
b) místní komunikace III. třídy obslužná – veřejně přístupná , slouží převážně místní dopravě na území obce , zajišťuje přístup k jednotlivým pozemkům v zastavěném území
c) místní komunikace IV. třídy obslužná – pro pěší nebo smíšený provoz
d) účelová komunikace – slouží k obhospodařování zemědělských a lesních pozemků a ke spojení nebo připojení jednotlivých nemovitostí, veřejný přístup může být dle §7 zákona č.13/1997 o pozemních komunikacích omezen pouze v nezbytně nutných případech

(2) přípustné využití:
a) parkoviště, odstavné plochy a garáže jsou přípustné ve všech funkčních plo-chách zastavěného území pouze pro potřebu vyvolanou nezbytným využitím území
b) zařízení pro dopravu
c) zastávky veřejné dopravy včetně doplňkových staveb
d) doprovodná a isolační zeleň, uliční stromořadí, parkové náměstí
e) pěší a cyklistický provoz na silnicích III. třídy a místních komunikacích
f) oddělené pěší chodníky

(3) nepřípustné využití:
a) parkovací a odstavná stání a garáže pro nákladovou dopravu a autobusy v plochách rodinného bydlení
b) provizorní a doplňkové stavby mimo zastávky hromadné dopravy

(4) zásady uspořádání území
a) silnice III. třídy – výhledová kategorie S7,5/60
b) hlavní místní komunikace – obslužné , základní kategorie MO8/40
(1) obousměrné, 2 pruhové, přednostně průjezdné
(2) šířka uličního profilu min.8-10m jednostranný chodník 1,5m
(3) návrhová rychlost 40km/hod, zpevněný povrch
(4) musí být zajištěno odvodnění komunikace povrchovou kanalizací
(5) v komunikaci může být situováno zpomalovací zařízení

c) místní komunikace – přístupové – kategorie MO4/20
(1) šířka uličního profilu 6-8 m
(2) šířka jízdního pruhu min. 3,5m, návrhová rychlost 20km/hod,
(3) obousměrné, jednopruhové, s výhybnami – forma obytné ulice
(4) slepě ukončené max. do délky 50m nebo s obratištěm
(5) technicky zajištěn odvod dešťové vody
(6) v nových obytných ulicích doporučeno jednostranné stromořadí

d) hlavní účelové komunikace
(1) pro provoz specielní hospodářské techniky se zpevněným podložím a povrchovou úpravou z drobného válcovaného kameniva, min. šířka jízdního pruhu 2,5 -3,0 m
(2) přístupové cesty k zemědělským a lesním pozemkům, veřejný pěší nebo cyklistický provoz
(3) podél polní cesty doporučeno jednostranné stromořadí

III. LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ

Ochranné režimy

vyplývající z obecně právních předpisů /uplatněných ve stanoviscích dotčených orgánů státní správy při projednání/ nebo navržených v ÚPO.

článek 7
Hygiena, péče o zdraví

(1) Ochrana zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací
a) Nová zástavba venkovská obytná s protihlukovou ochranou /v lok.č.1 a 3/ v sousedství stávajících výrobních zařízení je podmíněna protihlukovým opatřením. Umístění objektů na pozemcích bude max. vzdáleno od zdrojů hlučnosti a mezi výrobou a bydlením bude vysazena isolační zeleň /např. pás sadů/ nebo bude oplocení nahrazeno plným ohrazením s funkcí isolační stěny.

(2) Ochranné pásmo hřbitova je vymezeno dle zák.č.256/2001 o pohřebnictví.
Ve 100m OP nesmí být zřizovány zdroje pitné vody a činnosti prováděné v OP nesmí narušovat pietní místo hřbitova.

článek 8
Ochranná pásma vodohospodářská

(1) Ochranná pásma vodních zdrojů jsou vymezena v grafické části 1:10000:
a) Jímací území vodovodu Starý Kolín OP I.a II. stupně redukce PHO 1. a 2. stupně
dle zákresu v Hlavním výkresu 1:10000 Změny č.1. V obou pásmech platí ochranný režim daný rozhodnutím V obou pásmech je stanoven ochranný režim
V PHO 2. stupně je nepřípustná jakákoliv činnost , která může způsobit znečištění zdroje, změnu vodního režimu, narušování půdní pokryvné vrstvy, přeprava nebezpečných nákladů na polních cestách a omezení hnojení průmyslovými hnojivy. Pro ochranu 1. st. je navržen trvalý vegetační pokryv jako ochrana před půdní erozí a záplavami, území PHO je oploceno.

(2) stanoveno záplavové území Q100 řeky Labe, zákres v Hlavním výkresu 1:10000
a) inženýrské a výrobní stavby budou situovány 30cm nad hranicí Q 100
b) rodinná zástavba v záplavovém území je přípustná jako nepodsklepenná, se spodní stavbou z materiálů odolávající dlouhodobému zaplavení , výškové umístění přízemí 30cm nad úrovní Q100

(3) manipulační pásmo pro správu a údržbu vodních toků /pásmo je nezasta-vitelné
– Labe 10 m od břehové čáry
– ostatní vodní toky Klejnarka, Černá strouha 6m

článek 9
Ochrana ložisek nerostných surovin

a) Hranice chráněného ložiskového území je zachycena v graf. příloze 1:10000

b) Chráněné ložiskové území Kolín ­ štěrkopísky, těžené na k.ú. Kolín. Dobývací prostor v k.ú. Starý Kolín /CHLÚ 5,6 ha/ zatím nebyl stanoven

c) Při zřizování staveb a zařízení v chráněném ložiskovém území je nezbytné dodržet podmínky ustanovení §18 a 19 horního zákona č. 439/1992Sb. zákon o ochraně a využití nerostného bohatství v platném znění. Veškerou stavební činnost nesouvisející s dobýváním lze provádět pouze s vědomím organizace spravující CHLÚ , územního odboru Stč.kraj MŽP a ref. životního prostředí a zemědělství Stč. Krajského úřadu v Praze.

III. VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY

článek 10

(1) V souladu s §29 a §108 zákona č.50/1976 v platném znění se ve správním území obce Starý Kolín vymezují následující veřejně prospěšné stavby identifikované č. pozemků , určených pro jejich realizaci.

(2) K využití pozemků určených pro tyto účely je možno na základě rozhodnutí stavebního úřadu omezit vlastnická práva, případně pozemky vyvlastnit, pokud je nebude možno zajistit dohodou.

(3) Stavby ve veřejném zájmu jsou vymezeny ve výkresu – Veřejně prospěšné stavby v měř. 1:2880 a jsou označeny čísly pozemků.

(4) Přehled staveb ve veřejném zájmu v k.ú. Starý Kolín na pozemku č.:
(a) místní komunikace u navržené lokality č.2 , parc.č. 579/1

IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

článek 11
Uložení Změny č.1 územního plánu

(1) Dokumentace Změny č.1 územního plánu sídelního útvaru Starý Kolín je uložena na:
a) Obecním úřadě Starý Kolín
b) MěÚ Kolín a stavebním úřadě Kolín
c) Krajském úřadu Středočeského kraje ­ odb. územního a stavebního řízení

článek 12
Přílohy vyhlášky

(1) Grafická dokumentace Změny č.1 územního plánu sídelního útvaru Starý Kolín
1. Hlavní výkres se zákresy lokalit Změny č.1 1: 10 000
2. Funkční využití území 1: 2 880
3. Veřejně prospěšné stavby 1: 2 880

článek 13
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 15. června 2006

Ing. Miloslava Klejzarová       Petr Bertram
zástupce starosty                 starosta

Vyvěšeno 29.5.2006

Pomohla vám tato stránka?