Trvalý pobyt

Občan České republiky může mít jen jedno místo trvalého pobytu na našem území, a to v objektu, který je určen pro bydlení, ubytování nebo individuální rekreaci a je označen číslem popisným nebo evidenčním, popř. orientačním.

Změna trvalého pobytu

O změnu trvalého pobytu je oprávněn požádat:

  • občan České republiky starší 15 let nebo jím pověřený zmocněnec na základě ověřené plné moci nebo jeho podpůrce na základě smlouvy o nápomoci nebo člen domácnosti, jejichž oprávnění k zastupování občana bylo schváleno soudem,
  • zákonný zástupce za občana mladšího 15 let, popřípadě pěstoun,
  • zákonný zástupce za občana, jehož svéprávnost byla omezena tak, že není způsobilý ohlásit změnu místa trvalého pobytu.

Občan hlásí změnu trvalého pobytu občan na ohlašovně v místě nového trvalého pobytu, tj. na obecním úřadu, v hlavním městě Praze a v územně členěných statutárních městech na úřadech městských částí nebo městských obvodů, na území vojenských újezdů na újezdních úřadech.

Ve Starém Kolíně je ohlašovnou Obecní úřad, který můžete navštívit v těchto úředních hodinách:

Pondělí 7:00 – 17:00
Úterý 7:00 – 15:00
Středa 7:00 – 17:00
Čtvrtek 7:00 – 15:00
Pátek 7:00 – 12:00

Při ohlášení změny trvalého pobytu je občan povinen doložit:

  • údaje k jeho osobě uvedené v přihlašovacím lístku k trvalému pobytu – platným občanským průkazem, u něhož není vyznačena předchozí změna trvalého pobytu (ustřižený růžek),
  • vlastnictví bytu nebo domu, nebo
  • oprávněnost užívání bytu, anebo
  • předložit úředně ověřené písemné potvrzení oprávněné osoby o souhlasu s ohlášením změny místa trvalého pobytu. Takové potvrzení se nevyžaduje v případě, že oprávněná osoba potvrdí souhlas na přihlašovacím tiskopisu k trvalému pobytu před zaměstnancem ohlašovny. Za oprávněnou osobu se považuje osoba starší 18 let, svéprávná, která je oprávněna užívat objekt nebo jeho vymezenou část (např. byt nebo obytnou místnost), anebo je provozovatelem ubytovacího zařízení, kde se občan hlásí k trvalému pobytu.

Pokud údaje uvedené v přihlašovacím lístku nejsou řádně doložené nebo ohlašovna zjistí rozdíly mezi uváděnými údaji a údaji vedenými v informačním systému evidence obyvatel, vyzve občana k odstranění nedostatků. Ve výzvě mu k tomu stanoví lhůtu, která není kratší než 15 dnů. Pokud žadatel v takto stanovené lhůtě nedostatky neodstraní, případně údaje řádně nedoloží, ohlašovna rozhodne o tom, že se změna trvalého pobytu nezaeviduje.

Originální tiskopis „Přihlašovací lístek k trvalému pobytu“ je k dispozici na každé ohlašovně.

Za ohlášení změny trvalého pobytu se hradí správní poplatek ve výši 50 Kč.
Děti mladší 15 let jsou od správního poplatku osvobozeny.

Proces zaevidování změny trvalého pobytu je správním řízením. Správní řízení je ukončeno:

  • zaevidováním změny – údaje uvedené v přihlašovacím lístku jsou řádně doloženy, nebyly zjištěny rozdíly oproti údajům vedeným v informačním systému evidence obyvatel, změna vyznačena v občanském průkaze (ustřižen růžek), předáno potvrzení o změně trvalého pobytu. Správní řízení je ukončeno těmito úkony, rozhodnutí v písemné podobě se nevyhotovuje. Řízení je pravomocně skončeno, není možné se proti němu odvolat.
  • vydáním rozhodnutí o tom, že se změna trvalého pobytu nezaeviduje – údaje v přihlašovacím lístku nejsou ve stanovené lhůty řádně doloženy nebo ve stanovené lhůtě nejsou předloženy doklady k odstranění rozdílů mezi údaji uvedenými v přihlašovacím lístku a údaji vedenými v informačním systému evidence obyvatel. Vydá se rozhodnutí v písemné podobě, proti kterému se lze odvolat – dle poučení, které je povinnou součástí rozhodnutí.
  • vydáním usnesení o zastavení řízení – nebyl zaplacen správní poplatek ani ve stanovené lhůtě, žadatel vezme svoji žádost zpět, příp. další důvody dle správního řádu pro zastavení řízení. Vydá se usnesení, proti kterému lze podat odvolání – dle poučení, které je povinnou součástí usnesení.

Po zaevidování údaje o trvalém pobytu je občan povinen do 15 pracovních dnů požádat o nový občanský průkaz.

Další informace jsou k dispozici pod tímto odkazem Ministerstvo vnitra ČR

Ukončení trvalého pobytu

Občan, který se rozhodne ukončit trvalý pobyt na území České republiky, sdělí tuto skutečnost písemně ohlašovně podle místa svého trvalého pobytu. Sdělení v listinné podobě musí obsahovat úředně ověřený podpis občana; to neplatí v případě, kdy občan podepíše sdělení před zaměstnancem ohlašovny. Pokud má sdělení formu datové zprávy, občan ho po vyplnění opatří zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb nebo dodá prostřednictvím datové schránky. Obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, který vydal jeho občanský průkaz nebo matričnímu úřadu podle místa trvalého pobytu je povinen odevzdat občanský průkaz do 15 pracovních dnů od oznámení této skutečnosti.

Zrušení údaje o místu trvalého pobytu

Ohlašovna rozhodne ve správním řízení o zrušení údaje o místu trvalého pobytu občana na návrh vlastníka objektu nebo jeho vymezené části nebo na návrh oprávněné osoby za splnění zákonných podmínek. Zákonnými podmínkami jsou především zánik užívacího práva občana k objektu nebo vymezené části objektu, jehož adresa je v evidenci obyvatel uvedena jako místo trvalého pobytu občana a neužívání objektu nebo jeho vymezené části. Navrhovatel je povinen splnění zákonných podmínek ohlašovně prokázat. Místem trvalého pobytu občana, jemuž byl údaj o místu trvalého pobytu zrušen, se stává po nabytí právní moci rozhodnutí adresa sídla ohlašovny, v jejímž územním obvodu byl občanovi trvalý pobyt zrušen.

Pomohla vám tato stránka?