Vyjádření Krajské správy a údržby silnic k rekonstrukci mostu a aktualizovaný harmonogram prací

30.8.2018

Vedení obce obdrželo další vyjádření Krajské správy a údržby silnic (KSÚS) k opravě mostu přes Klejnarku spolu s aktualizovaným harmonogramem prací.

Přikládáme text vyjádření a harmonogram.


Dobrý den,

Aktuální termín dokončení opravy mostu ev.č. 3275-2 ve Starém Kolíně vychází z podmínek uzavřené smlouvy o dílo a je v souladu s předpoklady Zadávací dokumentace a Projektu pro Územní rozhodnutí  a Projektu pro stavební povoleni. Předchozí termín byl dohodnutý se zhotovitelem při předání staveniště, kdy byl zhotovitel o zkrácení doby výstavby požádán objednatelem, nicméně toto bylo pouze dobrou vůlí zhotovitele. Pokud zhotovitel garantuje dodržení smlouvy o dílo (současný HMG předaný zhotovitelem na posledním KD stavby v pondělí 20.8.2018 zasílám zde v příloze), nemůžeme na zhotoviteli uplatňovat žádné sankce ani jej rozporovat.  Při obvyklém průběhu stavby je reálné tento HMG dodržet.

Vzhledem k postupu výstavby nyní budou KD stavby svolávány namísto obvyklého 14ti denního cyklu nyní každý týden – požadujeme po zhotoviteli provést personální změny na stavbě a změnit přístup k provádění stavby – nelze tolerovat nedostatky v kvalitě provádění stavby, proto jsou některé stavební postupy prováděny nyní opakovaně což byl také jeden z důvodů vyčerpání původní časové rezervy zhotovitele.  HMG provádění je průběžně vyhodnocován a zpráva o dodržování HMG je součástí zápisu z kontrolních dnů stavby, kterou Vám vždy posíláme na vědomí s pozvánkou na KD stavby následující.

Ve věci provizorního přemostění mohu pouze konstatovat, že nejsme oprávnění zahrnovat do požadavků projektu rekonstrukce mostu na silnicích III. třídy instalaci mostního provizoria, naopak by tento požadavek byl vyhodnocen jako nehospodárné řešená varianta stavby. Mohu také sdělit, že při žádné rekonstrukci mostu na silnici III. třídy není v rámci Středočeského kraje s provizorním mostem uvažováno a při probíhající stavbě není nikde zrealizováno přestože, stejně jako vy, mostní provizorium starostové často prosazují již při výrobních schůzkách projektové přípravy. Objízdné trasy přitom dosahují délky mnoha desítek kilometrů. Provizorní most by mohl být projednán a vybudován pouze jako samostatná akce obecní, nemůže být zahrnut do nákladů stavby. Jako dočasná mostní konstrukce podléhá tato akce stavebnímu řízení a musí být také řádně zkolaudována před uvedením do provozu.

Děkujeme za trpělivost.

Ing. Milan Jeřábek
Mostní technik – oblast Kutná Hora
milan.jerabek@ksus.cz
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, přísp. org.
Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Více informací k opravě mostu naleznete na stránce dopravních informací

Pomohla vám tato stránka?