Hlavní směry rozvoje obce v roce 2016

17.12.2015

Program rozvoje obce je dokument určující hlavní směry rozvoje obce v roce 2016. Podkladem zpracování jsou koncepční materiály a projekty vypracované OÚ v předchozích letech a názory zastupitelů obce. Dokument schválilo zastupitelstvo obce na svém zasedání.

Kap. 2212 – Komunikace

Celoroční údržba a opravy komunikací, náklady na pořízení materiálu. Smluvní zajištění zimní údržby místních komunikací. Vybudování chodníku v ulici Sportovní. Položení zámkové dlažby na vybraných chodnících v obci za účelem zlepšení jejich aktuálního stavu.

Kap. 2321 – Odvádění a čištění odpadních vod

Provoz splaškové kanalizace a ČOV. Tvorba rezervního fondu na obnovu řadů splaškové kanalizace a ČOV. Oprava dešťové kanalizace v ulici Dukelských hrdinů a Kolínská a případná oprava úseků, kde bude zjištěna havarijní situace.

Kap. 3113 – Základní škola a Mateřská škola

Rozšíření učebny výpočetní techniky, její dovybavení počítači vč. softwaru, licencí a pořízení serveru. Příspěvek na provozní náklady ZŠ a MŠ.

Kap. 3392 – Zájmová činnost v kultuře

Příprava projektové dokumentace pro kompletní rekonstrukci objektu Kulturního domu. Běžná údržba objektu Kulturního domu.

Kap. 3399 – Ostatní záležitosti kultury

Vydávání Obecního zpravodaje 2x do roka. Podpora spolků v obci.

Kap. 3419 – Ostatní tělovýchovná činnost

Podpora spolků v obci.

Kap. 3421 – Využití volného času dětí a mládeže

Údržba dětského hřiště, péče a obnova zařízení včetně doplnění prvků pro nejmenší děti.

Kap. 3511 – Všeobecná ambulantní péče

Údržba objektu Zdravotního střediska.

Kap. 3612 – Bytové hospodářství

Údržba bytového fondu, drobné opravy. Snížení energetické náročnosti bytových domů ve vlastnictví obce.

Kap. 3613 Nebytové hospodářství

Nebude-li umístění a zprovoznění knihovny předpokládáno v rámci projektu, který svou realizací přesahuje do roku 2017 (především rekonstrukce bývalého kina), pak ji zprovoznit i se základním vybavením do konce roku 2016 (například v prostoru domu čp. 85 [bývalá pekárna, lahvárna]). Příprava projektové dokumentace pro kompletní rekonstrukci objektu bývalého kina.

Kap. 3631 – Veřejné osvětlení
Údržba veřejného osvětlení.

Kap. 3721 až 3723 – Sběr a svoz nebezpečných, komunálních a ostatních odpadů

Náklady na provoz sběru nebezpečných odpadů, komunálních odpadů a ostatních (tříděných) odpadů včetně provozu sběrného dvora.

Kap. 3745 – Vzhled obce a veřejná zeleň

Běžná údržba veřejné zeleně, její obnova. Úklid obce. Letní a zimní údržba chodníků.

Kap. 5512 – Požární ochrana – dobrovolná část

Spolufinancování dovybavení jednotky v rámci projektu podpořeného ze Středočeského Fondu podpory dobrovolných hasičů a složek IZS. Obvyklá údržba objektu hasičské zbrojnice a techniky. Zajištění činnosti jednotky SDH.

Vyvěšeno: 17. 12. 2015

razitko-obec

Dokumenty ke stažení:

Pomohla vám tato stránka?