Územní plán obce Starý Kolín

Úplné znění územního plánu po změně č. 2:

00_Textová část – ÚZ po zm č 2

01_Základní členění – ÚZ po zm č 2

02_Hlavní výkres – ÚZ po zm č 2

03_Výkres vps, vpo a asanací – ÚZ po zm č 2

04_Koncepce veřejné infra – hmotové systémy – ÚZ po zm č 2

05_Koncepce veřejné infra – energetické systémy – ÚZ po zm č 2

O1_Koordinační výkres – ÚZ po zm č 2