Informace pro chovatele psů

Platné obecně závazné vyhlášky týkající se chovů psů na území obce:

Obecně závazná vyhláška obce Starý Kolín č. 2/2019 o místním poplatku ze psů

 • Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců
 • Chovatel psa – poplatník je povinen psa nahlásit do 15 dnů na OÚ
 • Sazba poplatku za kalendářní rok činí:
  a) za jednoho psa 100,- Kč,
  b) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele 200,- Kč,
  c) za psa, jehož držitelem je osoba starší 65 let 50,- Kč,
  d) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele, kterým je osoba starší 65 let
  100,- Kč.

Obecně závazná vyhláška č. 2/2021 k zajištění udržování čistoty veřejných prostranství, k ochraně životního prostředí, zeleně v zástavbě a ostatní veřejné zeleně

 • V případě znečištění veřejného prostranství exkrementy zvířete odstraní
  neprodleně toto znečištění osoba, která má zvíře v dané chvíli ve své péči.

Chovatel je povinen mimo jiné:

 • Zabezpečit, aby zvíře neohrožovalo život, zdraví a majetek osob.
 • Zabezpečit, aby zvíře neobtěžovalo jiné osoby nadměrným hlukem, hlukem ve stanovených hodinách nočního klidu, nadměrným zápachem a pronikáním na území a do prostor jiných osob.

Úhrada nákladů spojených s odchytem a zajištěním toulavých psů

Zastupitelstvo obce schválilo na svém zasedání dne 21. června 2023 Ceník na úhradu nákladů spojených s odchytem a zajištěním toulavých psů, které budou účtovány majitelům při předávání psa.

Položky ceníku jsou:

odchyt, předání nalezeného psa včetně dopravy do kotce300,- Kč
– každý další započatý den pobytu zvířete v péči obce  – 200,- Kč

Stále častěji je odchyt toulavých psů prováděn obcí a pes je umisťován do záchytného kotce. Obec má s tímto zvýšené náklady (pořízení záchytného kotce, doprava, krmivo, apod.).

Cílem tohoto opatření je výchova majitelů psů k odpovědnosti za psa a za případné škody jím způsobené. Žádáme majitele, aby řádně zabezpečili svého psa a svůj pozemek tak, aby nedocházelo k útěkům psů na veřejná prostranství obce, jakož i na sousední pozemky jiných majitelů.

Pomohla vám tato stránka?