Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5, odst. 1 a 2, struktura dle vyhlášky č. 515/2020 Sb.

1. Úplný oficiální název

Obec Starý Kolín

2. Důvod a způsob založení

Důvod a způsob založení povinného subjektu, včetně podmínek a principů, za kterých provozuje svoji činnost:

Obec Starý Kolín je v souladu s Ústavou ČR a zákonem č. 128/2000 Sb.,o obcích, územním samosprávným společenstvím občanů v platném znění; tvoří územní celek , který je vymezen hranicí území obce. Obec je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek. Vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající.

Obec pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů. Při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem.

Obec spravuje své záležitosti samostatně (tzv. samostatná působnost). Při výkonu samostatné působnosti se obec řídí při vydávání obecně závazných vyhlášek zákonem, v ostatních záležitostech též jinými právními předpisy vydanými na základě zákona.

3. Organizační struktura

Popis organizační struktury povinného subjektu viz: www.starykolin.eu/obecni-urad/kontakty

4. Kontaktní spojení

Kontaktní údaje povinného subjektu:

4.1 Kontaktní poštovní adresa

Obecní úřad Starý Kolín
Náměstí 117
281 23 Starý Kolín

4.2. Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Obecní úřad Starý Kolín
Náměstí 117
281 23 Starý Kolín

4.3 Úřední hodiny

Pondělí 7:00 – 17:00
Úterý 7:00 – 15:00
Středa 7:00 – 17:00
Čtvrtek 7:00 – 15:00
Pátek 7:00 – 12:00

4.4 Telefon

+420 321 764 109

4.5 Adresa internetových stránek

www.starykolin.eu

4.6 Adresa podatelny

Obecní úřad Starý Kolín
Náměstí 117
281 23 Starý Kolín

Přehled technických nosičů dat, na kterých přijímáme dokumenty v elektronické podobě: CD, DVD, USB flash disk

4.7 Elektronická adresa podatelny

obec@starykolin.eu

4.8 ID datové schránky

pwmbtvf

5. Případné platby lze poukázat – bankovní spojení

Komerční banka, a.s., pobočka Kolín, číslo účtu: 4022151/0100

6. Identifikační číslo organizace (IČ)

IČ: 00235741

7. Daňové identifikační číslo (DIČ)

DIČ: CZ00235741

8. Dokumenty

8.1 Seznam hlavních dokumentů

Úřední deska

Vyhlášky a předpisy

Další dokumenty: územní plán, strategický plán obce

8.2 Rozpočet obce

Rozpočet a finanční dokumenty

 

9. Žádosti o informace

Místo a způsob, jak získat informaci:

– osobně na obecním úřadu
– telefonicky +420 321 764 109
– písemně (Náměstí 117, 281 23 Starý Kolín)
– elektronicky obec@starykolin.eu
Úřední deska

10 Příjem podání a podnětů

Osobní podání: na úřadu obce v úředních dnech a hodinách:

Pondělí 7:00 – 17:00
Úterý 7:00 – 15:00
Středa 7:00 – 17:00
Čtvrtek 7:00 – 15:00
Pátek 7:00 – 12:00

Telefonické podání: 321 764 109

Elektronicky na e-mail:  obec@starykolin.eu (v žádosti nemusí být aplikován elektronický podpis)

Elektronicky datovou schránkou: pwmbtvf

Není-li žadateli na ústně (osobně či telefonicky) podanou žádost informace poskytnuta anebo nepovažuje-li žadatel informaci takto poskytnutou za dostačující, je třeba podat žádost písemně.

Formulář písemné žádosti – můžete jej doručit elektronicky na adresu obec@starykolin.cz, nebo poštou na adresu Obecní úřad Starý Kolín, Náměstí 117, 281 23 Starý Kolín

Ze žádosti by měly být patrné tyto informace o žadateli: jméno, příjmení, datum narození, adresa místa trvalého pobytu.

Neobsahuje-li žádost tyto údaje a zároveň jsou údaje potřeba k vyřízení žádosti o informaci, žádost se poté odloží a do sedmi dnů se žadateli zašle výzva k doplnění informací.

Přehled datových formátů

Přehled datových formátů a přenosných technických nosičů dat, ve kterých obec přijímá dokumenty v digitální podobě:

1. Přehled datových formátů dokumentů obsažených v datové zprávě, ve kterých obec přijímá dokumenty v digitální podobě, včetně jejich technických, popřípadě jiných parametrů:
PDF, verze 1.7 a vyšší,
PDF/A, ISO 19005,
TXT,
RTF,
DOC, dokument ve formátu textového editoru Microsoft Word verze 6.0 a vyšší,
DOCX, dokument ve formátu textového editoru Microsoft Word verze 6.0 a vyšší,
XLS/XLSX,
ZFO (datový formát ZFO je určen pouze pro účely zpracování technologickými datovými schránkami).

2. Přehled přenosných technických nosičů dat, na kterých obec přijímá dokumenty v digitální podobě, včetně jejich technických parametrů: Přípustným přenosným technickým nosičem dat (dále jen „nosič“) je CD, DVD nebo USB flash disk. Předaný nosič se vrací pouze na výslovnou žádost uplatněnou při jeho podání podatelně.

Způsob nakládání s datovými zprávami, u kterých byl zjištěn výskyt chybného datového formátu nebo počítačového programu, který je způsobilý přivodit škodu na informačním systému nebo na informacích zpracovávaných obcí (dále jen škodlivý kód):

Pokud datovou zprávu nelze zobrazit uživatelsky vnímatelným způsobem (např. je nečitelná) nebo obsahuje chybný datový formát nebo počítačový program, jenž je způsobilý přivodit škodu na informačním systému nebo na informacích zpracovávaných obcí, není podatelnou přijata a odesílatel, pokud je znám, je o této skutečnosti vyrozuměn.

Důsledky vad dokumentů

Pokud podatelna zjistí, že doručený dokument v digitální podobě včetně datové zprávy, v níž je obsažen, je neúplný, nelze jej zobrazit uživatelsky vnímatelným způsobem, obsahuje škodlivý kód, není v datovém formátu, ve kterém obec přijímá dokumenty v digitální podobě, nebo není uložen na přenosném technickém nosiči dat, na kterém obec přijímá dokumenty v digitální podobě a je-li podatelna schopna určit odesílatele tohoto dokumentu a kontaktní údaje odesílatele, vyrozumí odesílatele o zjištěné vadě dokumentu a stanoví další postup pro její odstranění. Nepodaří-li se podatelně vadu doručeného dokumentu ve spolupráci s jeho odesílatelem odstranit, podatelna dokument dále nezpracovává. Není-li podatelna schopna určit odesílatele doručeného dokumentu, který je neúplný nebo nečitelný a kontaktní údaje odesílatele, dokument dále nezpracovává.

V případě, že je žádost podána písemně (včetně žádosti podané elektronickou poštou), musí splňovat minimálně tyto náležitosti:

komu je žádost určena,
jaká konkrétní informace je požadována,
kdo žádost podává.

Ostatní žádosti a podání se přijímají rovněž na obecním úřadě v úředních hodinách.

Lhůty pro vyřízení žádosti

Poskytnutí požadované informace od přijetí podání nebo upřesnění žádosti
– do 15 dní s možností prodloužení na 25 dnů. Prodloužení lhůty je možné pouze ze závažných důvodů s tím, že žadatel je o prodloužení lhůty informován (§ 14 odst. 5, § 20 odst. 3 zákona).

Nevztahují-li se požadované informace k působnosti obecního úřadu či obce jako právnické osoby, žádost je odložena a tato skutečnost žadateli sdělena (§ 14 odst. 3 písm. b) zákona) – do 3 dnů od odložení.

Je-li žádost nesrozumitelná nebo formulovaná příliš obecně, je žadatel vyzván k jejímu upřesnění (§ 14 odst. 3 písm. a) zákona) – do 7 dnů od podání.

Podání odvolání žadatelem po obdržení rozhodnutí o odmítnutí informace nebo po marném uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti (§ 16, odst. 2 zákona) – do 15 dnů.

Rozhodnutí odvolacího orgánu od předložení odvolání povinným subjektem – do 15 dnů.

Upřesnění nesrozumitelné nebo obecně formulované žádosti na výzvu obecního úřadu (§ 14, odst. 3, písm.a zákona) – do 30 dnů od doručení výzvy.

Příjem a vyřízení odvolání

Způsob odvolání a jeho obsah:

Osobně na obecním úřadě
Poštou na adresu Obecní úřad Starý Kolín, Náměstí 117, 281 23 Starý Kolín

Formulář pro odvolání proti rozhodnutí o poskytnutí informace

odvolání musí obsahovat popis žádosti o podání informace, které nebylo vyhověno, datum a místo podání, odůvodnění odvolání, podpis a bydliště žadatele.

O odvolání rozhoduje:

obecní úřad – jedná-li se o informace spadající do samostatné působnosti obce, v případě, že obecní úřad není schopen zcela vyhovět, poskytuje toto odvolání ve lhůtě 15ti dnů k nadřízenému orgánu (krajský úřad).
krajský úřad – jde-li o informaci spadající do přenesené působnosti. O odvolání je nutné rozhodnout do 15 dnů od předložení rozhodujícímu subjektu. Pokud rozhodující subjekt v uvedené lhůtě o odvolání nerozhodl, má se za to, že vydal rozhodnutí, kterým se odvolání zamítá a napadené rozhodnutí potvrdil. Rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace je přezkoumatelné soudem.

Není-li žadateli na ústně podanou žádost informace poskytnuta nebo nepovažuje-li žadatel informaci poskytnutou na ústně podanou žádost za dostačující, je třeba podat žádost písemně.

V případě podání písemné žádosti musí být zřejmé, kterému povinnému subjektu je určena a zda se žadatel domáhá poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

11 Předpisy

11.1 Nejdůležitější používané předpisy

11.2 Vydané právní předpisy

Obecně závazné vyhlášky obce

12. Úhrady za poskytování informací

12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

Obec je oprávněna v souvislosti s poskytováním informací žádat úhradu nákladů souvisejících s vyhledáváním a se zpracováním informace. Úhrada je příjmem obce Starý Kolín.

Ústní informace bez potřeby rozsáhlého vyhledávání podkladů se poskytuje zdarma.

– vyhledání a zpracování podkladů se účtuje 100,- Kč za každých započatých 30 minut práce pracovníka
– kopie A4 černobílá jednostranná = 3,- Kč
– kopie A4 černobílá oboustranná = 4,- Kč
– kopie A3 černobílá jednostranná = 5,- Kč
– kopie A3 černobílá oboustranná = 6,- Kč
– kopie A4 barevná jednostranná = 5,- Kč
– kopie A4 barevná oboustranná = 6,- Kč
– kopie A3 barevná jednostranná = 7,- Kč
– kopie A3 barevná oboustranná = 8,- Kč
– doručovací náklady a poštovné dle platných sazebníků
– náklady za telefonní hovory dle platných tarifů

Dále je možno účtovat náklady na cestovné, odborné posudky, odhady, práce s archiváliemi a jiné.

V případech, že předpokládaná úhrada nákladů bude činit 500,00 Kč a více, bude vyžadováno od žadatele složení zálohy na úhradu nákladů ve výši 50% předpokládané částky.

12.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

13. Licenční smlouvy

13.1 Vzor licenčních smluv

vzor licenčních smluv

13.2 Výhradní licence

V tuto chvíli obec žádné výhradní licence neposkytuje.

14. Výroční zpráva podle zákona o svobodném přístupu k informacím

Výroční zpráva za rok 2023 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016

Pomohla vám tato stránka?