Povinně zveřejňované informace

1. Úplný oficiální název

Obec Starý Kolín

2. Důvod a způsob založení

Důvod a způsob založení povinného subjektu, včetně podmínek a principů, za kterých provozuje svoji činnost:

Obec Starý Kolín je v souladu s Ústavou ČR a zákonem č. 128/2000 Sb.,o obcích, územním samosprávným společenstvím občanů v platném znění; tvoří územní celek , který je vymezen hranicí území obce. Obec je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek. Vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající.

Obec pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů. Při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem.

Obec spravuje své záležitosti samostatně (tzv. samostatná působnost). Při výkonu samostatné působnosti se obec řídí při vydávání obecně závazných vyhlášek zákonem, v ostatních záležitostech též jinými právními předpisy vydanými na základě zákona.

3. Organizační struktura

Popis organizační struktury povinného subjektu viz: www.starykolin.eu/obecni-urad/kontakty

4. Kontaktní spojení

Kontaktní údaje povinného subjektu:

4.1 Kontaktní poštovní adresa

Obecní úřad Starý Kolín
Náměstí 117
281 23 Starý Kolín

4.2 Úřední hodiny / Veřejný internet

Pondělí 6:30 – 17:00
Úterý 6:30 – 15:00
Středa 6:30 – 17:00
Čtvrtek 6:30 – 15:00
Pátek 6:30 – 12:00 ověřování podpisů (legalizace) a ověřování listin (vidimace) je z provozních důvodů možné pouze do 10,30 hodin

4.3 Telefon

+420 321 764 109, +420 321 764 142

4.4 Fax

+420 321 764 142

4.5 Adresa internetových stránek

www.starykolin.eu

4.6 Adresa e-podatelny

obec@starykolin.eu

5. Bankovní spojení

Komerční banka, a.s., pobočka Kolín, číslo účtu: 4022151/0100

6. Identifikační číslo organizace (IČ)

IČ: 00235741

7. Daňové identifikační číslo (DIČ)

DIČ: CZ00235741

8. Žádosti o informace

Místo a způsob, jak získat informaci

– osobně na obecním úřadu
– telefonicky +420 321 764 109
– faxem +420 321 764 142
– písemně (Náměstí 117, 281 23 Starý Kolín)
– elektronicky obec@starykolin.eu
Úřední deska
– www.starykolin.eu

Není-li žadateli na ústně podanou žádost informace poskytnuta nebo nepovažuje-li žadatel informaci poskytnutou na ústně podanou žádost za dostačující, je třeba podat žádost písemně.

V případě podání písemné žádosti musí být zřejmé, kterému povinnému subjektu je určena a zda se žadatel domáhá poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

9. Sazebník úhrad za poskytování informací

Obec je oprávněna v souvislosti s poskytováním informací žádat úhradu nákladů souvisejících s vyhledáváním a se zpracováním informace. Úhrada je příjmem obce Starý Kolín.

Ústní informace bez potřeby rozsáhlého vyhledávání podkladů se poskytuje zdarma.

– vyhledání a zpracování podkladů se účtuje 40,- Kč za každých započatých 30 minut práce pracovníka
– kopie A4 černobílá jednostranná = 2,- Kč
– kopie A4 černobílá oboustranná = 3,- Kč
– kopie A3 černobílá jednostranná = 4,- Kč
– kopie A3 černobílá oboustranná = 5,- Kč
– doručovací náklady a poštovné dle platných sazebníků
– náklady za telefonní hovory dle platných tarifů

Dále je možno účtovat náklady na cestovné, odborné posudky, odhady, práce s archiváliemi a jiné.

V případech, že předpokládaná úhrada nákladů bude činit 200,00 Kč a více, bude vyžadováno od žadatele složení zálohy na úhradu nákladů ve výši 50% předpokládané částky.

10. Formuláře

Elektronické verze formulářů viz. www.starykolin.eu/obecni-urad/formulare/

11. Návody pro řešení nejrůznějších životních situací

Na Portále veřejné správy České republiky

Občan v mimořádných situacích

12. Organizace zřízené obcí nebo s podílem obce

Příspěvkové organizace:

Základní a Mateřská škola Starý Kolín
Kolínská 90
281 23 Starý Kolín

Rozpočtová složka obce

Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce Starý Kolín
Kateřinská 300
281 23 Starý Kolín

Pomohla vám tato stránka?