Obecně závazná vyhláška č. 1/2008 o symbolech obce

24.6.2008

Obecně závazná vyhláška č. 1/2008
ze dne 24.06.2008,
o symbolech obce

Zastupitelstvo Obce Starý Kolín se na svém zasedání dne 24.06.2008 usnesením číslo 42/10/08 usneslo vydat v souladu s ustanovením § 84 odst.2 písm.h) zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), tuto obecně závaznou vyhlášku.

Čl.1
Symboly obce

(1) Symboly obce Starý Kolín (dále jen symboly) jsou znak obce Starý Kolín (dále jen znak) a vlajka obce Starý Kolín (dále jen vlajka), udělené obci Starý Kolín předsedou Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR dne 26. června 2008 a slavnostní razítko obce Starý Kolín (dále jen slavnostní razítko).

(2) Grafickou podobu symbolů, včetně závazných barev a poměrů velikosti, stanoví přílohy č. 1 až č. 3, které jsou nedílnou součástí této vyhlášky. Grafická podoba symbolů je neměnná.

Čl.2
Znak

(1) Zdůvodnění znaku:

a) Rozdělení na stejné dvě části připomíná, že dnešní obec Starý Kolín vznikla ze dvou obcí: Starého Kolína a Bašet.

b) Horní zlatá polovina tinkturami upomíná na pověst o nálezu zlatých keltských mincí a znázorňuje část obce Starého Kolína, původní Starý Kolín, kde k tomuto nálezu došlo.

c) Dolní modrá polovina – barva vody řeky Labe, protékající obcí, je zároveň tinkturou znázorňující část obce Starý Kolín, původně ves Bašta.

d) Zkřížené kůly (zkřížení odvozeno z kříže svatého Ondřeje, jemuž je zasvěcen kostel ve Starém Kolíně, doložený již k roku 1267).

e) Dva kůly hnědé barvy jsou odvozeny jako mluvící znamení. Odhlédneme-li od tradičního pojetí a historicky doloženého názvu Antiqua Collonia, tedy Stará kolonie (myšleno ve významu po přestěhování většiny obyvatelstva do Nového Kolína), nabízí se také výklad, že starousedlíci pocházeli původem z Kolína nad Rýnem (Köln am Rhein) a název pochází z názvu tohoto města v dnešním Německu. Ovšem české obyvatelstvo, které do lokality Starého Kolína přichází krátce po příchodu německých kolonistů a nepochybně bývalo najímáno na různé stavební a pomocné práce, jistě neumělo ani latinsky ani německy. Vzhledem k přírodním podmínkám lokality (soutok Labe a Klejnárky) nepochybně Češi vypomáhali při ochraně před záplavami a povodněmi stavbou různých zábran. Jednou z nejpřirozenějších zábran ve středověku bylo zatloukání dřevěných kůlů těsně vedle sebe a vytváření tzv. palisád (zde nikoliv ve významu fortifikačním, ale jako stavební vodní dílo), kterými se tak zpevňovala půda. Proto se objevila také hypotéza, že název Starého Kolína může být českého původu. Zarážení kůlů lze staročesky vyjádřit také jako „koliti“, čímž kůly poukazují na název pracovního místa Kolín, kam Češi chodili „kolit“.

(2) Znak má tuto podobu: Ve zlato-modře vlnitě děleném štítě zkřížené dřevěné dole přitesané kůly přirozené barvy.

Čl.3
Vlajka

(1) Vlajka má tuto podobu: List tvoří dva vodorovné pruhy, žlutý a zvlněný modrý se čtyřmi vrcholy a pěti prohlubněmi.

(2) Poměr šířky k délce listu je 2:3.

Čl.4
Slavnostní razítko

(1) Slavnostní razítko má tuto podobu: Slavnostní razítko je kulatého tvaru. Po obvodu je nápis „Obec Starý Kolín“. Uprostřed je vyobrazen znak obce Starý Kolín.

Čl.5
Užívání znaku

(1) Užívat znak mohou orgány Obce, jejich členové, organizační složky a právnické osoby, které Obec Starý Kolín založila nebo zřídila. Jiné subjekty mohou užívat znak jen po předchozím souhlasu Rady Obce Starý Kolín.

(2) Rada Obce Starý Kolín může stanovit podmínky výtvarného pojetí a užívání znaku.

(3) Uživateli se zakazuje užívat znak způsobem, kterým by mohlo dojít k jeho znevážení.

Čl.6
Užívání vlajky

(1) K užívání vlajky není třeba souhlasu Obce Starý Kolín.

(2) Uživatel je povinen zajistit, aby při užívání vlajky nemohlo dojít k jeho znevážení.

(3) Při svislém umístění vlajky musí být horní pruh umístěn vždy heraldicky vpravo, tj. vlevo z čelního pohledu.

Čl.7
Užívání slavnostního razítka

(1) Při slavnostních aktech menšího obecního významu je možno použít slavnostního razítka.

(2) O jeho použití rozhoduje starosta nebo jeho zástupce.

(3) Slavnostní razítko nenahrazuje úřední razítko Obce Starý Kolín v oblasti samostatné působnosti obce.

Čl.8
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti 11. července 2008.

Ing. Miloslava Klejzarová                 Jaroslav Flegl
místostarostka                                            starosta

přílohy:

 

JPG znak1214399888_priloha-c-1  Příloha č.1 142.7 kB
AI znak 1214399888_priloha-c-1  Příloha č.1 122.4 kB
JPG vlajka1214399917_priloha-c-2  Příloha č.2 40.5 kB
AI vlajka
1214399917_priloha-c-2
 Příloha č.2 61.5 kB
Razítko JPG 1214399986_priloha-c-3  Příloha č.3 83.2 kB
Pomohla vám tato stránka?