Obecně závazná vyhláška č. 2/2005 o poplatku za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na stavbu vodovodu

17.10.2005

Zastupitelstvo obce Starý Kolín se na svém zasedání dne 27.9.2005 usneslo vydat podle ustanovení § 14 zákona č.565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanoveními § 10 a § 84 zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecních zřízeních), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

Čl. 1
Předmět poplatku

(1) Předmětem poplatku je zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na obcí vybudovanou stavbu vodovodu.

Čl. 2
Poplatník

(1) Poplatek platí vlastník stavebního pozemku zhodnoceného možností připojení na obcí vybudovanou stavbu vodovodu. Má-li k tomuto stavebnímu pozemku vlastnické právo více subjektů, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.

(2) Ve smyslu ustanovení § 9 odst. 1 písm.a) zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku, se stavebním pozemkem rozumí:
a) nezastavěné pozemky evidované v katastru nemovitostí v jednotlivých druzích pozemků, které byly vydaným uzemním rozhodnutím určeny k zastavění. Je-li zvláštním předpisem stanovena nejvyšší přípustná zastavěnost pozemku, je stavebním pozemkem pouze část odpovídající přípustnému limitu určenému k zastavění,
b) pozemky evidované v katastru nemovitostí v druhu
– pozemku zastavěné plochy a nádvoří
– pozemku ostatní plochy – staveniště nebo ostatní plochy, které jsou již zastavěny
– pozemku zahrady a ostatní plochy, které tvoří jednotný funkční celek se stavbou a pozemkem evidovaným v katastru nemovitostí jako zastavěná plocha a nádvoří za účelem jejich společného využití a jsou ve vlastnictví stejného subjektu,
c) plochy pozemků skutečně zastavěné stavbami bez ohledu na evidovaný stav v katastru nemovitostí.

Čl. 3
Poplatková povinnost

(1) Ke zpoplatnění dochází pouze při první možnosti napojení se na některou z předmětných staveb.

(2) Poplatek se platí obci, na jejímž území se nachází stavební pozemek.

Čl. 4
Sazba poplatku

(1) Sazbu poplatku tvoří rozdíl ceny stavebního pozemku bez možnosti připojení na obcí vybudovanou stavbu vodovodu a ceny stavebního pozemku s touto možností.

(2) Sazba poplatku na 1 m2 zhodnoceného stavebního pozemku pro rok 2005 činí 3,90 Kč.

(3) Poplatek předepíše Obec Starý Kolín poplatníkovi platebním výměrem.

Čl. 5
Správce poplatku

(1) Správu poplatku vykonává Obecní úřad Starý Kolín (dále jen ”správce poplatku“).

(2) Správce poplatku je oprávněn činit opatření potřebná ke správnému a úplnému zjištění, stanovení a splnění poplatkových povinností, zejména právo vyhledávat poplatníky, vybírat, vymáhat a kontrolovat plnění poplatkových povinností.

Čl. 6
Oznamovací povinnost

(1) Poplatník je povinen oznámit písemně nebo ústně do protokolu správci poplatku vznik poplatkové povinnosti, a to nejpozději do 15-ti dnů ode dne, kdy podal žádost o stavební povolení.

Čl. 7
Splatnost poplatku

(1) Poplatek je splatný nejpozději do 15 dnů od obdržení platebního výměru.

(2) Poplatek se platí na účet Obce Starý Kolín převodním příkazem, složenkou nebo přímou platbou v podatelně obecního úřadu.

Čl. 8
Možnost úlevy

(1) Správce poplatku může na žádost poplatníka z důvodu odstranění tvrdosti poplatek zcela nebo částečně prominout.

Čl. 9
Sankce

(1) Nebude-li poplatek zaplacen (odveden) včas a ve správně výši, vyměří obec poplatek platebním výměrem a může zvýšit včas nezaplacený poplatek na trojnásobek. Vyměřený poplatek se zaokrouhluje na celé koruny nahoru.

(2) Pokud poplatník nesplní svoji oznamovací povinnost ve stanovené lhůtě, může mu správce poplatku opakovaně uložit pokutu za nepeněžní plnění ve smyslu ustanovení 37 a 37a zákona č.337/1992 Sb.,o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.

(3) Pokud poplatník nesplní svoji poplatkovou povinnost stanovenou touto obecně závaznou vyhláškou, lze dlužné částky vyměřit nebo doměřit do tří let od konce kalendářního roku, ve kterém poplatková povinnost vznikla.

(4) Byl-li před uplynutím této lhůty učiněn úkon směřující k vyměření nebo doměření poplatku, běží tříletá lhůta znovu od konce roku, v němž byl poplatník o tomto úkonu zpraven. Vyměřit nebo doměřit poplatek však lze nejpozději do 10 let od konce kalendářního roku, ve kterém poplatková povinnost vznikla.

Čl. 9
Závěrečná ustanovení

(1) Tato obecně závazná výhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.

Ing. Miloslava Klejzarová       Petr Bertram
zástupce starosty                 starosta

Vyvěšeno na úřední desce dne: 29.9.2005
Sejmuto z úřední desky dne: 17.10.2005

Pomohla vám tato stránka?