Obecně závazná vyhláška Obce Starý Kolín č. 2/2006

27.9.2006

kterou se mění vyhláška č. 2/2005, o poplatku za zhodnocení stavebního pozemku
možností jeho připojení na stavbu vodovodu

Zastupitelstvo Obce Starý Kolín se na svém zasedání dne 26.9.2006 usneslo vydat podle ustanovení § 14 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanoveními § 10 a § 84 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku.

Čl. I

Obecně závazná vyhláška č. 2/2006, o poplatku za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na stavbu vodovodu, se mění a doplňuje takto:

(1) V čl. 4 odst. 2 se na konci textu tečka nahrazuje čárkou a doplňují se slova ”pro rok 2006 se sazba poplatku nemění“.

Čl. II

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyvěšení.

Ing. Miloslava Klejzarová       Petr Bertram
zástupce starosty                 starosta

Vyvěšeno na úřední desce dne: 27.9.2006

Pomohla vám tato stránka?