Stručná zpráva o realizaci projektu „Nové komunikace na Baštách v obci Starý Kolín“

30.9.2018

Předmětem realizace projektu byla výstavba nové komunikace na Baštách ve Starém Kolíně – větev „A“. Jednalo se o ulici A.Dvořáka, kde jsou novostavby rodinných domů a kde nebyl asfaltový povrch. Před samotnou realizací byl povrch komunikace pouze ze štěrku, což bylo nevyhovující vzhledem k frekvenci dopravy. Povrch byl hrbolatý a při větších deštích se tvořily kaluže přes celou šířku komunikace. Součástí výstavby byla i parkovací stání a vjezdy k přilehlým objektům a odvodnění komunikace.

Samotné výstavbě předcházela realizace veřejné zakázky malého rozsahu v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek, s pravidly stanovenými dotačním programem a se Směrnicí obce Starý Kolín o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu obce Starý Kolín.

Zhotovitelem byla firma STRABAG a.s., Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5.

Realizace projektu výrazně přispěla ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu v ulici A.Dvořáka, kde je díky novostavbám obyvatelstvo tvořeno převážně rodinami s malými dětmi. Zkvalitnila se dopravní infrastrukturu v obci a přispěla ke zlepšení vzhledu obce. U nově vybudované komunikace byla vysazena zeleň.

Závazné parametry byly splněny.

Termín ukončení projektu : 30.9.2018 (viz.kopie předávacího protokolu)

Příjemce dotace splnil veškeré závazky příjemce dle Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace č. S-0641 /ŘDP/2019.