Vyjádření Krajské správy a údržby silnic k rekonstrukci mostu

19.7.2018

Vedení obce obdrželo vyjádření Krajské správy a údržby silnic (KSÚS) k opravě mostu přes Klejnarku spolu s aktualizovaným harmonogramem prací.

Přikládáme text vyjádření a harmonogram.


Dobrý den,

Obdržel jsem z několika zdrojů požadavek na objasnění harmonogramu výstavby nového mostu ev.č. 3275-2 ve Starém Kolíně. Předávám proto aktuální informaci o průběhu výstavby všem tazatelům touto formou:

  1. Vyjádření k nesouladu s údaji na internetových stránkách obce a údajem z Kolínského deníku:

Údaje na internetových stránkách obce Starý Kolín zřejmě čerpaly z předpokladu uvedeném ve smlouvě o dílo (dále jen SOD) – s termínem uvedení stavby do provozu v přiloženém harmonogramu (dále jen HMG) do 29.10.2018. Tento údaj je ale potřeba uvádět v souvislosti s dalším předpokládanou smluvní podmínkou – předání staveniště dnem 30.4.2018. Staveniště nemohlo být předáno dříve, než bylo dokončeno výběrové řízení na zhotovitele stavby a právoplatně uzavřena Smlouva o dílo na provedení stavby – Smlouva byla podepsána dne 8.6.2018. Předání staveniště proběhlo bez zbytečného odkladu, vybraný uchazeč a Technický dozor stavby (dále jen TDI) byl navíc objednatelem vyzván k provádění přípravy staveniště, projednání Dopravně inženýrských opatření a přípravě realizační dokumentace v předstihu, na základě „Rozhodnutí o výsledku výběrového řízení“. Zahájení stavby bylo tímto maximálně urychleno, s vědomím a z důvodu napjatého HMG pro dokončení stavby v letošním roce. V souladu s uzavřenou smlouvou o dílo byl zhotovitel vyzván k předložení aktualizace HMG výstavby, kde již oprávněně přihlíží ke skutečnému datu předání staveniště – doba výstavby nebyla prodloužena, ale adekvátně posunuta v časové ose. Přikládám zde aktuální HMG stavby z 11.7.2018 – s termínem předání hotového díla objednateli (= předpokládaný termín uvedení do provozu) dnem 9.11.2018. Tento termín je v souladu s ustanoveními SOD.

  1. Odpovědnost za průběh a dodržování termínů stavby:

Kontrolu průběhu a provádění stavby provádí objednatel (stavebník) a správce mostního objektu – Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p.o. (dále jen KSÚS Sk), která pověřila prováděním výkonu Technického dozoru investora (dále jen TDI) společnost APIS s.r.o. (na základě výběrového řízení a následně předané plné moci k zastupování stavebníka). Kontaktní osoby pro tuto stavbu jsou: TDI – Ing. Jan Pavlita – tel.: 602 450 971, odpovědný stavbyvedoucí zhotovitele: Ing. Martin Průša – 602 428 945 a mostní technik objednatele.

  1. Komunikace se zastupiteli obce:

Na stavbě probíhají předem plánované kontrolní dny, zápisy jsou pravidelně zasílány starostovi obce, zápis je vždy současně pozvánkou na kontrolní den následující – nejbližší termín KD stavby je pondělí 23.7.2018 (od 14:00 na stavbě)

  1. Zdůvodnění sledovaného „prodlení“ výstavby:

Po provedení demolice mostu probíhá proces upřesnění realizační dokumentace stavby, dle zjištění stavu základové spáry nalezené po odbourání původních k-cí mostu na projektovanou úroveň. Projektant aktualizoval rozmístění mikropilotových základů, rozměry základů a upřesnil také způsob pažení výkopu pro založení pilíře P2. Tento proces je časově náročný a nemohl být předem zadán, protože před demolicí mostu nemohly být okrajové podmínky projektu založení přesné. Na kvalitním provedení založení mostu závisí jeho budoucnost, proto není možné podlehnou tlaku stavbou nyní dotčených obyvatel (…výtky v tomto směru jsou pochopitelné) – prodleva mezi demolicí mostu a zahájením výroby pilotového založení je oprávněná, v HMG výstavby se s ní počítá.

Poznámka na závěr: Objednatel i Zhotovitel díla mají zájem provést dílo kvalitně a včas. Kvalita prací bude důsledně objednatelem kontrolována, stejně tak i dodržování HMG prací. Věřím, že stavba bude včas dokončena – je to nyní technicky možné a proveditelné. Objednatel ale nedovolí provádět práce v nevhodných klimatických podmínkách – zejména izolace mostovky (součást vybavení mostu) je na počasí závislá operace – poručit větru dešti zatím stále neumíme. Je tedy možné, že termín zprovoznění stavby bude dále upřesňován – o vývoji budou všichni zúčastnění pravidelně informováni formou rozesílaných zápisů z KD stavby.

Děkuji za pochopení.

Ing. Milan Jeřábek
Mostní technik – oblast Kutná Hora
milan.jerabek@ksus.cz
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, přísp. org.
Zborovská 11, 150 21 Praha 5

 

Příloha: Harmonogram prací

Pomohla vám tato stránka?